Årsberetning

Beretning på KKEs ordinære generalforsamling 19. marts 2020.

Efter generalforsamlingen den 28. marts 2019 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen, Henning Petersen og Inga Hansen. Desværre måtte Inga Hansen af helbredsmæssige årsager udtræde af bestyrelsen i løbet af foreningsåret.
Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.
Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. FTF og LO fusionerede i foråret 2018, og hedder nu FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i de vilkår.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde i foreningsåret.

Ved starten af 2019 var vi 353 medlemmer i alt. Ved indgangen til 2020 er der 332 tilknyttet vores forening: 255 seniorer, 22 arbejdsaktive og 55 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 21 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når I går på pension.
Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 20 om året.

Primo 2015 – 459.
Primo 2016 – 423.
Primo 2017 – 400.
Primo 2018 – 375.
Primo 2019 – 353.
Primo 2020 – 332.

Hvis det fortsætter i den takt, har vi ca. 10 - 12 år tilbage som forening.

Vi har selv overtaget administrationen af vores hjemmeside fra juli 2019. Den ser lidt anderledes ud end før, men har alle de samme funktioner. Og der har da heller ikke vist sig problemer for medlemmerne ved at bruge den ved tilmeldinger til arrangementerne. Jeg håber, I har bemærket den nye mulighed – Billedgaleriet – hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra arrangementerne. Det er rigtig godt. Det er Henning Petersens ide, og det er ham, der administrerer hjemmesiden.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk også rigtig godt. Det er dog meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til - nu kun sjældent, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert, at pågældende ser det, eller først for sent opdager det og reagerer. Så står vi med en person, der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads, hvis den, der fejlagtigt er tilmeldt dukker op. Vi kan ikke se, hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks, når man tilmelder sig.

Så vær opmærksomme. Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering, og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb, men det kikser stadig for nogen.
Sygdom er som bekendt hver mands eje, og det er selvfølgelig ok, men husk nu at skrive de arrangementer i tilmelder jer ind i kalenderen. Bestyrelsen besluttede sidste år at forsøge at dæmme op for problemet ved at afprøve en ændret tilmeldingsprocedure. Og det har hjulpet. Ændringen med, at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist, så man ikke længere kan tilmelde sig alle arrangementer på en gang, har givet en mere glidende tilmelding. Tilmelding skal typisk ske ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet kan jo først benyttes fra den anførte tilmeldingsdato for arrangementet.

Erfaringen har været et markant fald i afbud efter fristens udløb. Afbud sker i stigende grad til tiden. Og der har faktisk kun været meget få udeblivelser. Så jeg har kun skullet skrive henstillingsbrev til ganske få.

Nyhedsbrev udsendes ind i mellem. Der har ofte været en del gentagelser af ting, som de 3 samarbejdspartnere allerede har sendt direkte til deres medlemmer, hvorfor vi vil begrænse den del af nyhedsbrevet. Gå selv ind og klik på de 3 organisationer: TJM, Forbrugsforeningen og Lån og Spar Bank via hjemmesiden.

Kontingentet er fortsat 1.200.- kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Kontingent for ventelistemedlemmer udgør fortsat 100.- kr.
Egenbetalingen for vore arrangementer er typisk 100.- kr. kontant.

Vi har undersøgt muligheden for eventuelt brug af mobile pay, som vi drøftede sidste år. I nyhedsbrevet juni 2019 har vi beskrevet, hvorfor vi ikke ønsker at benytte denne betalingsform. Blandt andet vil det være meget besværligt og udgiftskrævende for foreningen at skulle etablere. Vi vil skulle betale for hver transaktion. Endvidere ville det betyde et stort ekstra arbejde for kassereren, da hver enkelt transaktion skal bogføres. Så den 100.- kr. seddel, der skal betales kontant, er langt den nemmeste og mindst tidskrævende betalingsmetode, både ved betalingen og administrationen. Så man må altså forbi en hæveautomat, hvis man ikke har kontanter.

Der er ikke egenbetaling til teateraftenen, julefrokosten og generalforsamlingen.
Der er jo sket et par markante ændringer for vores tilskudsmuligheder fra efteråret 2018, som har indflydelse på arrangementerne både i forhold til, hvor de afholdes, og vores muligheder for tilskud fra TJM og Interesseforeningen.
Vi kan som bekendt ikke benytte rådhuset mere – men det drøftede vi jo sidste år, og det er der ikke ændringer  i.

Tilskud til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen er også i forandring.
I mange år har vi fået tilskud til vores arrangementer med et fast beløb. Det blev ændret for 5 år siden, til kun at kunne ydes i forhold til det antal TJM forsikrede, der deltager i arrangementet. Senere er det også besluttet, at TJM ikke vil komme til vore udflugtsarrangementer. For at få tilskud skal der altid være en TJM tillidsrepræsentant til stede. Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får et årligt puljebeløb, som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg har på alle vores arrangementer reklameret for at tilslutte sig TJM-forsikringen, udleveret foldere og fortalt, at vi får tilskud fra Interesseforeningen. Det er uændret.

Ændringen er for så vidt forståelig, da TJM jo også er en forretning, der skal søge at få nye forsikringstagere eller opgraderet gældende forsikringer. Det er også noget skatteretligt for TJM og Interesseforeningen.

Vi afholder 8-9 arrangementer om året, og det er mange resurser, TJM skulle sætte af til os. Så derfor må de også se på, hvad det giver dem at deltage i alle vores arrangementer.
Det viser sig fortsat, med erfaring fra 2018/2019, at selv om TJM tillidsmand mk. deltager, har indlæg, omdeler kort, besvarer spørgsmål, giver det stort set ikke refleksioner fra medlemmerne, og heller ikke ønsker om forsikringer. Det kan jo blandt andet skyldes, at dem der er forsikret i TJM, og det er de fleste, er godt tilfredse med deres forsikring, og vi får jo ikke nye medlemmer ind.

Det betyder, at TJM, som I har bemærket, ikke deltager så ofte, og slet ikke på vores udflugtsture. Vi har været glade for, at de deltager, men vi bidrager stort set ikke med kundetilgang. Vi er glade for, at de er her i dag.

TJM har i august/september 2019 udsendt brev til alle forsikrede, både arbejdsaktive og pensionerede forsikringstagere om, at forsikringspræmien ikke længere kan trækkes direkte i løn eller pension. Fra 1. oktober 2019 skal man selv sørge for at betale forsikringspræmien – og alle fik tilsendt et girokort med oplysning om, hvordan man tilmeldte sig betalingsservice. Jeg blev kontaktet af kommunen – økonomiforvaltningen herom i foråret 2019, idet man i Københavns Kommune ikke vidste, hvilken aftale, der var indgået i sin tid mellem KKE og forsikringsselskabet. Man ønskede at minimere kommunens administrative udgifter. Kommunen lovede, at alle ville få et længere varsel. Dette skete fra 1. oktober 2019 med kvartalsvis betaling af forsikringspræmien. Man modtog et girokort og vejledning i at få betalingsservice etableret. Så nu har vi mere i pensionsudbetaling. Men HUSK at betale via betalingsservice, så I ikke ryger ud af forsikringen. Mange har spurgt, om TJM ikke kan ændre betalingen til at være månedsvis. Det har jeg videregivet til TJM, men har ikke fået et endeligt svar. Måske TJM deltageren i dag kan fortælle noget om det.

I 2019 har vi haft 9 arrangementer - med stor tilslutning. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger på alle arrangementerne. Der er kommet rigtig mange fine tilkendegivelser og ønsker om, at vi fortsætter i samme spor. Vores 2 aftenarrangementer - musikarrangementet i Klondyke og teaterbesøget på Betty Nansen Teatret ønsker mange fortsat bliver en fast bestanddel. Så det holder vi ind til videre fast i.

Kort om arrangementerne i 2019:

Første arrangement den 6. februar 2019 var et foredragsarrangement i Odd. Fellow Palæets smukke blå sal, hvor forfatteren Storm Steensgaard holdt et fornøjeligt foredrag om Kunsten at brokke sig, noget mange kunne nikke genkendende til. Oplistningen af brokketyper og muligheder i humørfyldt stil gav mange af de tilstedeværende et godt indblik i brokketyper og muligheder. Mange tog billeder af den lange liste af brokketyper og muligheder. 115 deltagere, og dejlig frokost med drikkevarebuffet blev indtaget. Stor tilfredshed med arrangementet.

Det andet arrangement var den ordinære generalforsamling 28. marts 2019, som afholdtes for første gang i Odd Fellow Palæets flotte Kongesal. Flot sal, flot opdækning, lidt trangt da vi var rigtig mange. I dag har vi festsalen/koncertsalen og bedre plads.
Det var en god eftermiddag og aften med god stemning og dialog. Fint indlæg fra TJM forsikringstillidsmand, TJM konkurrence om en DAB radio, fin middag med diverse vine og efterfølgende bar. Flot arrangement, stor ros til Odd. Fellow Palæet for en fin service. Der deltog 174 medlemmer, heraf 134 TJM forsikrede.

3´arrangement den 6. maj 2019 var et besøg i Korsbæk på Bakken. Skyerne spredte sig, og solen brød frem kl. 11, som planlagt, og vi fik en rigtig god omvisning i Korsbæk i 4 hold. Vi sluttede på Postgården med god frokostmenu, hvor vi blev betjent af et meget stiligt personale, vi var konsekvent Des, og vi fik besøg af flere af de kendte figurer fra Matador. Der var øl, vin og vand ad libitum, det kan vi jo godt lide. Af praktiske grunde suspenderes egenbetalingen på de 100.- kr. så man i stedet selv kunne bruge beløbet på snaps eller lignende. Vi sluttede kl. 15, og mange benyttede lejligheden til at bese Bakken nærmere i det gode vejr. 121 medlemmer deltog, heraf 97 TJM forsikrede.

4`arrangement d. 19. juni 2019 var Krydstogt på Øresund.
131 morgenfriske medlemmer mødte op til afgang kl. 9.00 fra Nyhavn med det gode skib M/S Bjørnsholm. Vi havde lejet hele skibet – hele dagen, i sikker forventning om smukt sejlervejr. Og vejret var rigtig smukt. Morgenmad på skibet med kaffe og avec. Skøn sejltur til Flakfortet. Fri bar om bord. Vandremulighed på Flakfortet, videre sejltur på Øresund, forbi vindmøllerne og under Øresundsbroen til Dragør med guidet rundtur der.
Derefter videre sejltur og flot frokost om bord med fri bar og lokal snaps.
Der har været rigtig mange tilbagemeldinger fra jer med stor ros til arrangementet og til Bjørnsholms besætning og personale for meget flot service og tålmodighed. Som Thomas udtrykte det – jeg er svært bange for, at selskabet går konkurs – efter vi har ryddet både fødevarelageret og baren. 131 medlemmer deltog, heraf 101 TJM forsikrede. Mange endte i Nyhavn.

Efter sommerpausen. 5´arrangement den 28. august 2019 - en guidet havnerundfart med efterfølgende frokost på Ravelinen.
Vi mødtes ved Toldboden ved pavillonerne ved By og Havns hovedsæde. 121 morgenfriske medlemmer var mødt op til en fin dag på vandet i Københavns Havn. En hel del over en time før afgang.
Vi skulle have været afsted kl. 10.00, men båden kom ikke. Lidt uro i geledderne, alle kiggede betænkeligt op på den sorte himmel og de tiltagene lyn, med tydelig frygt for øsregn.
Der blev ringet til rederiet, der kunne oplyse, at baggrunden for forsinkelsen var, at de havde problemer med at få de store mængder drikkevarer, vi havde bestilt, om bord på båden og finde plads. Og vi må erkende, og havde stor forståelse for problemet, når mere end 500 stk. drikkevarer skulle bringes om bord.

Vi kom tørskoede af sted, og en veloplagt guide Jens Andersen og en kyndig kaptajn gav os en rigtig god 3 timers havnerundtur i hele havnen og fin orientering om det vi så undervejs.
Der blev sejlet snacks ud med særlig båd, og der blev uddelt regnslag, som der heldigvis kun blev meget lidt brug for. For som sædvanlig fik vi rigtig godt vejr og en rigtig god tur. Alle bidrog til, at vi gjorde et stort indhug i drikkevareforsyningen, og at saltbalancen kunne holdes. Ingen gik tørstige fra borde.
Kl. 13 kunne vi gå i land ved Torvegade i Christianshavns Kanal og vandre til Ravelinen i flot solskinsvejr, hvor vi fik Ravelinens berømte ”store kolde bord” med 8 forskellige lækkerier, en fantastisk god frokost med rigeligt tilbehør. Kl. 17.30 kunne vi slutte efter en rigtig flot dag.

6´arrangement den 19. september 2019 et foredrag om årets gang i kongehuset. Torben Nielsen, der har arbejdet i kongehuset i over 40 år, tog os via power pointshow og anekdoter gennem et typisk år i kongehuset. Det var hyggeligt og gav et godt indtryk af livet i kongehuset. Vi var i Odd Fellow Palæets festsal/koncertsal, der var fint opdækket. TJM tillidsmand Søren Hvilsom deltog med indlæg om den nye betalingsordning for forsikringspræmien. Han havde medbragt 2 DAB radioer, som blev udloddet til 2 medlemmer blandt de mange deltagere, der afleverede de uddelte forsikringskort. Flere havde spørgsmål til ham under frokosten. Vi var 85 deltagere heraf ca. 75 forsikrede i TJM.

7´arrangement den 9. oktober 2019 var musikaftenen i Krudttønden. Tre veloplagte bands underholdt de 76 fremmødte medlemmer, godt guidet igennem af Ivan Pedersen. Igen en hel fantastik og succesfuld munter aften med rigtig god musik leveret af kendte musikere. Vi skulle have været flere til denne festlige aften. Vi må være 110, men for første gang var vi under 80. Vi var 76 heraf 69 forsikrede i TJM.

8. arrangement den 7. november 2019 var den traditionelle teateraften i Betty Nansen Teatret. Forestillingen ”En skærsommernats Drøm”. 80 billetter var bestilt, da vi oftest ikke er flere til aftenarrangementerne. Der kom sørme venteliste. Det lykkedes at få fat i 10 ekstra billetter, så vi blev 90. Det var en forrygende forestilling. Helt speciel fortolkning af sommernattens hændelser. Desværre var det en uge for tidligt – ellers ville vi måske have set hinanden i badekåbe og bar r.., da der var nøgenforestilling ugen efter. Det ville have været en oplevelse.

9´arrangement den 10. december 2019 – var den traditionelle julefrokost, som blev afholdt i Odd Fellow Palæets smukke omgivelser. 187 medlemmer var tilmeldt, men vi endte på 179. Vi sad i den smukt opdækkede festsal med glade og humørfyldte medlemmer. En rigtig dejlig julefrokost, med dejlig mad og rigeligt at drikke. Mandelgave på hvert bord samt gode og konstruktive forhandlinger mellem bordene, omkring fordeling af ”overskydende” snaps, cognac og Bailey. Der var høj stemning ved de 19 veldækkede borde, og ingen gik tørstige hjem ved 15.30 tiden. Vi fik ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår. Der deltog 2 forsikringstillidsmænd fra TJM.
Jeg vil gentage det, jeg nævnte i indledningen. Der er sket et markant fald i udeblivelser – det er positivt. Antallet af afbud efter tilmeldingsfristens udløb, er også for nedadgående. Vi/I kan kun forebygge det ved at huske at skrive datoerne ind i jeres kalender, og måske også en uge før, så man, hvis man har forregnet sig, kan nå at meddele afbud inden fristens udløb. Det er ærgerlige penge, vi må af med. Vi skal betale for det antal, der er bestilt på tilmeldingstidspunktet.

1.092 har deltaget i arrangementerne i 2019. Det er flere end sidste år, og det højeste antal nogensinde, selv om vi er blevet færre medlemmer.
Tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og tak til bestyrelsen og aktivitetsudvalget med Gunnar Petersen i spidsen, for et godt, konstruktivt og humørfuldt samarbejde.

Finn Andersen