Generalforsamling

19.marts 2019
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 15.30
i ODD FELLOW PALÆET, Bredgade 28, 1260 K

Dagsorden:

Punkt.1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår som dirigent Henrik Brogaard

Punkt 2. Beretning.
Foreningens skriftlige beretning og vedtægt kan ses på hjemmesiden www.kk-e.dk

Punkt 3a. Regnskab for 2018.
Revideret regnskab medsendt i vedhæftet fil.

Punkt 3b.
Budgetforslag 2020, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1.200.- kr. årligt for fuldt medlemskab og 100,- kr. årligt for ventelistemedlemmer.

Punkt 4. Indkomne forslag.

Punkt 5. Valg af bestyrelse.
Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige/ulige år.
På valg i 2019 er: Thorkild Andersen, Vita Seehuusen, Gunnar Petersen, Henning Petersen. Villige til genvalg.

Punkt 6. Valg af revision.
2 medlemsvalgte revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen indstiller: Seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Pedersen som revisorer, samt revisorsuppleant Mai-Britt Hedegaard til genvalg.
Uafhængig revision. Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernest & Young.

Punkt 7. Eventuelt.
Under punktet vil der være et kort indlæg om TJM Forsikring.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Finn Andersen

Generalforsamling

Københavns Kommunes Embedsmandsforening

Hermed indkaldes til Embedsmandsforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 15.30 i Odd. Fellow Palæet Bredgade 28. Bemærk tid og sted.

Alle der ønsker at deltage, bedes af pladshensyn og traktement,
tilmelde sig senest den 20.marts 2019.

Tilmeldingen kan alene ske ved at benytte online tilmelding via KKEs hjemmeside www.kk-e.dk
Nærmere følger nedenfor.

Seniorer og arbejdsaktive medlemmer med fuldt medlemskab tilmelder sig via hjemmesiden under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 28.3.2019 Seniorer og arbejdsaktive. På hjemmesiden www.kk-e.dk kan du se tilmeldingsproceduren.

Ventelistemedlemmer tilmelder sig også via hjemmesiden under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 28.3.2019 Venteliste medlemmer. På hjemmesiden
www.kk-e.dk kan du se tilmeldingsproceduren. Husk du skal bruge dit medlemsnummer, som du har fået i mail med indkaldelsen. Ventelistemedlemmer har ikke stemmeret og spisning
er for egen regning (250.-kr.). Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding sætter flueben i rubrikken deltager i spisning, hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning.
Beløbet betales kontant ved indgangen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, jævnfør vedtægtens § 10 stk. 5, indsendes skriftligt, og være Embedsmandsforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 7. marts 2019. E- mail adresse: kke@kk-e.dk

Indkaldelsen kan også ses på foreningens hjemmeside www.kk-e.dk

Eventuelle afbud bedes meddelt senest den 20. marts 2019 på e-mail adresse:
kke-aktiviteter@kk-e.dk

Dagsorden og regnskab udsendes senere.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Finn Andersen