Generalforsamling

 

Generalforsamling
Københavns Kommunes Embedsmandsforening

Hermed indkaldes til Embedsmandsforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 15.30 i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28. Bemærk tid og sted.

Alle der ønsker at deltage, bedes af pladshensyn og traktement,
tilmelde sig senest den 10. marts 2020.

Tilmeldingen kan alene ske ved at benytte online tilmelding via KKEs hjemmeside.
Nærmere følger nedenfor.

Seniorer og arbejdsaktive medlemmer med fuldt medlemskab tilmelder sig via hjemmesiden under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 19.3.2020. Seniorer og arbejdsaktive. På hjemmesiden  kan du se tilmeldingsproceduren.

Ventelistemedlemmer tilmelder sig også via hjemmesiden under arrangementer og vælger aktiviteten Generalforsamling 19.3.2020. Venteliste medlemmer. På hjemmesiden
kan du se tilmeldingsproceduren. Husk du skal bruge dit medlemsnummer, som du har fået i mail med indkaldelsen. Ventelistemedlemmer har ikke stemmeret, og spisning
er for egen regning (250.- kr.). Det er derfor vigtigt, at du ved tilmelding sætter flueben i rubrikken deltager i spisning, hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning.
Beløbet betales kontant ved indgangen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, jævnfør vedtægtens § 10 stk. 5, indsendes skriftligt, og være Embedsmandsforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 27. februar 2020. E- mail adresse: kke@kk-e.dk

Indkaldelsen kan også ses på foreningens hjemmeside www.kk-e.dk

Eventuelle afbud bedes meddelt senest den 10. marts 2020 på e-mail adresse:                   kke-aktiviteter@kk-e.dk.

Dagsorden og regnskab udsendes senere.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Finn Andersen

 

Dagsorden:

Punkt.1.  Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår som dirigent, Ulla Ravn

Punkt 2.  Beretning.
Foreningens skriftlige beretning og vedtægt kan ses her på siden.

Punkt 3a.  Regnskab for 2019.
Revideret regnskab medsendt i vedhæftet fil.

Punkt 3b.  Budgetforslag 2021.
Budgetforslag 2021, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1.200.- kr. årligt for fuldt medlemskab og 100,- kr. årligt for ventelistemedlemmer.

Punkt 4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens§ 13 stk. 7 og § 14 stk. 1 og 4
- se bilag.

Punkt 5. Valg af formand.
(Vælges på lige årstal).
Finn Andersen villig til genvalg.

Punkt 6. Valg af bestyrelse.
Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige/ulige år.
På valg i 2020 er: Leif Groth, Jens Ahm, Inge-Lise Bækmand. Villige til genvalg.

Punkt 7. Valg af revision.
2 medlemsvalgte revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen indstiller: Seniormedlem Kjeld Q. Jensen og indkøbschef Arne Pedersen som revisorer, Mai-Britt Hedegaard som revisorsuppleant til genvalg.
Uafhængig revision: Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernest & Young.

Punkt 8. Eventuelt.
Under punktet vil der være et kort indlæg om TJM Forsikring.

På bestyrelsens vegne,
Finn Andersen
formand

Forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægten for Københavns Kommunes Embedsmandsforening:

§ 13, stk. 7 Afvikling af generalforsamlingen:

Nuværende tekst:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen vælges i henholdsvis lige- og ulige år.

Ændres til:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at tre medlemmer vælges i lige år, og fire medlemmer vælges i ulige år.

§ 14 Bestyrelsen

Stk. 1:

Nuværende tekst:
Foreningens bestyrelse består af formanden og 8 bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til:
Foreningens bestyrelse består af formanden og 7 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4:

Nuværende tekst:
Alle beslutninger træffes med flertal.

Ændres til:
Alle beslutninger træffes med flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Baggrunden for bestyrelsens forslag er, at da KKEs medlemstal falder (jfr. formandens beretning), er der ikke behov for det samme antal bestyrelsesmedlemmer som hidtil.