Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2018


Formanden har ordetSommeren er over os, flot start, vinterens våde og kolde vejr er glemt, og badesæsonen er godt i gang.

Vi har afsluttet forårets arrangementer, med stor tilslutning og fine tilbagemeldinger fra medlemmerne. Forårsudflugten på Furesøen i fantastisk smukt vejr, fra Holte Havn til Furesø Bad, og god frokost var en succes. 123 deltog. En dejlig afslutning på en fin forårssæson.

Aktivitetsudvalget har sammensat et spændende efterårsprogram, som vi håber falder i medlemmernes smag.

Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren er ændret. Man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på én gang.
Hvert arrangement har sin egen tilmeldingsperiode og tilmeldingsfrist - typisk 5-6 uger før arrangementets afvikling.

Baggrunden for at vi nu forsøger denne metode, er mange henvendelser om, at man ikke kan nå at tilmelde sig ganske kort tid efter programmets udsendelse, inden der bliver overtegnet. Men ikke mindst også på baggrund af det stadigt stigende problem med, at mange melder afbud efter fristens udløb - afbud som tilsyneladende ikke skyldes sygdom.

Husk også at tilmelding er bindende. Læs programmet og noter i kalenderen, hvornår der er tilmeldingsmulighed og frist.

Vi håber med dette tiltag, at flere får mulighed for at tilmelde sig, og at vi kan undgå de meget sene afbud, som jo unødigt koster foreningen mange tusinde kr.

Efterårsprogrammets datoer er:

28. august. Busudflugt til Fredericia.
27. september. Foredrag i Festsalen om Horsens statsfængsel og udbryderkongen.
23. oktober. Musikaftenen i kulturhuset Krudttønden.
27. november. Teateraften i Betty Nansen. - Kat på et varmt bliktag.
11. december. Den traditionelle julefrokost i Festsalen.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
På glædeligt gensyn til efterårets arrangementer.

Mange hilsener
Finn Andersen
Formand
Nyt fra KKE

Privatlivspolitik for Københavns kommunes Embedsmandsforening

Københavns kommunes Embedsmandsforenings dataansvar (KKE)
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er rele-vante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den data ansvarlige

KKE er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Københavns kommunes Embedsmandsforening
Niels Hemmingsens Gade 20 B, 1153 København K
Kontaktperson: Formand Finn Andersen
Kontaktperson: Sekretær Jens Ahm

Mail adresse: kke@kk-e.dk Website: www.kk-e.dk
Tlf. 33 21 86 72
CVR: 14 742 115

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger: (ForeningLet)

Almindelige personoplysninger:
- Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, ind- og udmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemskategori (senior- aktiv- og ventelis-temedlem) TJM-medlemskab og aktivitetsdeltagelse.
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
- CPR – nummer.

2) Oplysninger om øvrige: (udbetaling af løn, honorar, f.eks. til It-support, foredrag mv.).

Almindelige personoplysninger:

- Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
- Andre oplysninger i relation til foreningen og bankkontonummer.

Hvor indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (in-teresseafvejningsreglen).
• Behandling efter lovkrav.
• Behandling med samtykke i særlige tilfælde.

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
- Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
- Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse, kon-tingentopkrævning og opfølgning.
- Opfyldelse af lovkrav.
- Administration af din relation til os.

2) Formål med behandling af oplysninger på øvrige:
- Opfyldelse af lovkrav.
- Udbetaling af løn, honorar, godtgørelser og lignende.
- Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv.
- Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
- Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
- Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
- Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevant organisation.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet person:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplys-ninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Øvrige (udbetaling af løn og honorar):

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

- Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
- Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og øvrige til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
- Retten til indsigt i egne personoplysninger.
- Retten til berigtigelse.
- Retten til sletning.
- Retten til begrænsning af behandling.
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt for-mat).
- Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivs-politik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


Aktivitetsprogram for efteråret 2017:


 

Medlemmer med fuldt medlemskab har mulighed for at tilmelde sig vore arrangementer. Der vil typisk kunne deltage 100-120 i det enkelte arrangement. Der vil normalt være egenbetaling i kontanter, helst lige penge.

Tilmeldingsprocedure:

Obs. Obs. Obs. Vær opmærksom på at tilmeldingsproceduren i programmet er ændret, man kan ikke længere tilmelde sig alle arrangementer på samme tidspunkt! Tilmelding til det enkelte arrangement vil være ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet, kan først benyttes fra den anførte startdato, på selve arrangementet Obs. Obs. Obs.

Baggrunden for vores beslutning er de mange henvendelser om overtegning på et tidligt tidspunkt og de mange afbud efter fristens udløb, mange forklaringer er angivet!

Derfor er proceduren fremover hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist.

Tilmelding

Tilmelding sker som hidtil via systemet. Du klikker ind på det blå felt, du indtaster medlemsnummer og trykker. Du får altid en e-mail kvittering kort efter, ellers har du brugt forkert medlemsnummer, og er så ikke tilmeldt!

Hvis der er overtegnet, får du besked om at du er noteret på ventelisten.

Bliver du forhindret i at deltage er det meget vigtigt, at afbuddet er meddelt senest ved fristens udløb, som er mandagen ugen før arrangementet, tænk på dine kolleger på ventelisten!


Vi har normalt ikke mulighed for at ændre deltagerantallet overfor arrangements-stedet efter denne frist, og får så en unødvendig udgift.

Husk fortsat medlemsnummer, også når vi mødes.


Tirsdag den 28. august: Sensommer turen til Fredericia.

Vi mødes ved Sjælør Station senest kl. 7.45, hvor der er afgang mod Fredericia hvortil vi ankommer ca. 10.45 på Norgesgade P plads. Her møder vi 4 guider. Per, Lis, Dan og Bent. Der er tale om 2 timers vandring i selve byen og på voldene.

Kl. 12.45 er vi igen i Norgesgade og kører med busserne til Fredericia Idrætscenter til spisning. Kl. ca. 15.00 til busserne mod København, hvor vi ankommer ca. 18.00.

Ud og hjem finder chaufførerne en god strække ben pauseplads.

Vi vil samle op i Sorø kl. 8.30 på P. pladsen ved Hørkram, ca. 200 meter fra afkørsel 37. Også afsætning her på hjemvejen. De der ønsker at møde i Sorø skal give besked herom senest den 20. august.

Max deltagerantal 125

Prisen er 100 kr. kontant i busserne.

Tilmelding: fra mandag den 16. juli sidste frist mandag den 20. august.
Torsdag den 27. september: Fhv. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen Foredrager om Horsens tugthus og udbryderkongen Lorenzen.

Mødested, som sædvanligt Festsalen på Rådhuset kl. 11.00.

Frokost: 3 stk. smørrebrød og 2 øl/vand/vin, samt kaffe og chokolader

Pris 50 kr. kontant ved indgangen.

Tilmelding fra mandag den 20. august, sidste frist mandag den 17. september
Tirsdag den 23. oktober: Musikaften i Krudttønden, Serridslevvej 2. 2100 Ø

På opfordring gentager vi succesen fra tidligere år med nyt arrangement i den hyggelige musikforening Klub Klondyke. En underholdende aften med 2 rigtig gode bands.

Vi får besøg af Jørgen Thorup (Hardinger Band) – lidt Shu Bi Dua, samt Ivan Pedersen’s ensemble. De 2 vil guide os gennem, mens vi nyder godt håndbrygget øl, fremstillet af klubbens brygmester. En dejlig oplevelse, med øl, vin og vand aftenen igennem.

Dørene åbnes kl. 19.00, der er frit bordvalg.

19.15-20.00            Velkomst, drikkevarer + 1 sandwich
20.00                     Introduktion til vores hyggeaften
20.10 til ca. 22.30    Glad musik og sang, kort pause 21.15

Max deltagerantal 110

Pris 100 kr. der opkræves kontant ved indgangen.

Tilmelding fra mandag den 10. september, sidste frist mandag den 15. oktober.Tirsdag den 27.november: Teateraften i Betty Nansen.


Frederiksberg Alle 57 kl. 18.30

Vi skal se teaterforestillingen ”Kat på et varmt bliktag”. 1 glas bobler (evt. øl/vand) før forestillingen og vin/øl/vand + snacks i pausen.

Afslutning ca. 22.30

Max deltagerantal 80

Pris 100 kr. betales kontant

Tilmelding fra mandag den 15. oktober, sidste frist mandag den 19. november.Tirsdag den 11. december: Julefrokosten.


Mødested, som sædvanligt, Rådhusets Festsal kl. 11.00 vi skal være ude senest 15.30.

Tilmelding fra mandag den 29. oktober, sidste frist mandag den 3. december.Sæt allerede nu kryds i kalenderen og husk de nye tilmeldingsfrister og tilmeldingsproceduren. Tilmeld dig online på hjemmesiden www.kk-e.dk

OBS. Kun medlemmer, der betaler fuldt kontingent kan deltage i vore arrangementer.

Vedr. afbud:

Inden fristernes udløb mail til: kke-aktiviteter@kk-e.dk

Husk, hvis du undtagelsesvis bliver tvunget til at melde afbud, efter fristernes udløb skal dette ske til Vita Seehuusen: enten til vita.seehuusen@icloud.com eller hendes tlf. 38 86 22 60. Eventuelt kan der ringes til KKE på telefon 33 21 86 72.Nyt fra OK


Som I sikkert ved blev der i 11. time inden en storkonflikt kunne bryde ud, indgået aftale om ny overenskomst på det offentlige område. Overenskomsten er 3-årig, og løber frem til den 31. marts 2021.

Der er endnu ikke noget overblik over, hvad resultatet konkret betyder for tjenestemandsansatte og tjenestemandspensionister. Disse forhold vil der blive redegjort for i et senere Nyhedsbrev.

 

Nyt fra
c/o FTF
Niels Hemmingsens Gade 12 - 1153 København K.
Tlf.: +45 33 36 88 00 - E-mail: fk@ftf.dk - www.forhandlingskartellet.dk

Ny hovedorganisation

Som de fleste sikkert har hørt, har kongresserne for FTF og LO besluttet en fusion med virkning fra 1. januar 2019.

Baggrunden for fusionen er en styrket fagbevægelse med omkring 1,5 mill. medlemmer. Man håber fagbevægelsen vil stå stærkere i den kommende udvikling af samfundet ved at have et større økonomisk råderum. Umiddelbart får fusionen ingen betydning for KKE udover, at vore aktive medlemmer bliver en del af den ny hovedorganisation, hvor vi hidtil gennem HK Kommunal har været tilknyttet LO. Vi får dermed et tættere tilhørsforhold til de organisationer, vi tidligere var sammen med, da KKE havde forhandlingsret og en del af FTF. På sigt kan det få den betydning for KKE, at der må formodes at ske en rationalisering af de to hovedorganisationers sekretariater, ejendoms-portefølje m.v. Det skal dog understreges, at der endnu ikke foreligger aftaler herom, og hvordan den konkrete organisering af den nye hovedorganisation vil finde sted. Det må vi se gennem det næste års tid. Nyhedsbrevet vil rapportere herom, når vi kender det nærmere indhold af fusionen og dermed den kommende organisering.Medlemsgoder


Lån & Spar Bank A/S

KKE har indgået samarbejdsaftale med Lån & Spar Bank A/S

Du kan læse mere om dine fordele i KKE Bank på www.lsb.dk. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon: 33 78 19 68.

På KKEs hjemmeside vil du finde link til Lån & Spar Bank.

Tryg Tjenestemændenes Forsikring
Ramsingsvej 28 A
2500 Valby

Tlf.: 70 33 28 28
Fax: 44 20 66 28
E-Mail: tjm@tryg.dk
www.tjm-forsikring.dk


Medlemstilbud – Forsikringer fra Tjenestemændenes Forsikring

Som medlem af KKE kan du tegne dine private forsikringer hos Tjenestemændenes forsikring. Du får gode forsikringer til gode priser. Du kan bl.a. forsikre indbo, villa, hund, ulykkesforsikring, bil, motorcykel m.v.

Tjenestemændenes Forsikring er et lukket selskab, der kun forsikrer medlemmer af faglige organisationer, der er indgået aftale med.

Attraktiv pris og høj kvalitet

Med en sluttet kundekreds bruger vi ikke kræfter på at erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten det halve af andre forsikringsselskabers. Det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder. Og er du medlem af Embedsmands-foreningen og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også blive forsikret til samme priser.

Ingen selvrisiko og skadesdækning uden prisstigning på langt de fleste af vores forsikringer

Du kan tegne:

• Familieforsikring/indbo
• Villaforsikring
• Ulykkesforsikring
• Bilforsikring (inkl. trækkrog og vejhjælp)
• Motorcykelforsikring
• Knallertforsikring
• Campingvognforsikring
• Rejseforsikring
• Fritidshusforsikring
• Hundeforsikring
• Elektronikforsikring sammen med Familieforsikring

Ring på tlf. 70 33 28 28 og hør, hvor nemt du bliver kunde hos Tjenestemændenes Forsikring.

Læs mere på www.tjm-forsikring.dk

- Se aktuelle priser
- Bestil forsikringstjek

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed. Det giver garanti for økonomisk soliditet. Rundt om i hele landet supporterer 81 forsikringstillidsmænd med alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer og anmeldelser af skader. Herudover varetager 50 ansatte i Valby kundeservice, skadebehandling og administration.

Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen yder støtte til KKEs medlemsrettede aktiviteter såsom den årlige kalender, medlemsmøde og seniorklubbens arrangementer.
Alle medlemmer kan selvfølgelig deltage i KKEs arrangementer, selvom man ikke er forsikret i Tryg Tjenestemænd.Lej feriehuse gennem Tryg Tjenestemands Forsikringsforeningen.

Forsikringsagenturforeningen har besluttet at investere i to ferieboliger - en bolig ved Blåvands Huk og en bolig i Prag.

Medlemmer af Embedsmandsforeningen, der har sine forsikringer i forsikringsforeningen, kan leje boligerne, der året rundt koster 3.500 kr. pr. uge. Seniorer kan leje på lige fod med øvrige, dog således at de ikke har fortrinsret i højsæsonen.

Oversigt over ledige ferieboliger og bestilling af feriebolig sker via Forsikringsagentur-foreningens hjemmeside: www.forsikringsagenturforeningen.dk

Kontakt: Forsikringsagenturforeningen, Søndermarksvej 16, 2500 Valby, tlf. 36 13 25 24.


Forbrugsforeningen

Indkøb med rabat m.m. Der henvises til: www.forbrugsforeningen.dk .

Kontakt: Forbrugsforeningen af 1886 | Knabrostræde 12 | 1210 København K | Telefon 33 18 86 00 | Fax 33 15 87 60 | fbf@forbrugsforeningen.dk |

Forbrugsforeningen udsender jævnligt medlemstilbud fra de forskellige leverandører. Tilmeld dig derfor Forbrugsforeningens Nyhedsbrev og hold øje med Forbrugsforeningens hjemmeside.

Vi har nu indført kontingentfrihed i de første 12 måneder for alle nye medlemmer. Det betyder, at nye medlemmer får det første års medlemskab helt gratis.

Fortæl det til dine medlemmer

Vi synes, at alle jeres medlemmer skal kende til denne fordel. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp til, at fortælle de af jeres medlemmer, som endnu ikke er medlem af Forbrugsforeningen, at de nu får første års medlemskab gratis.

Forbrugsforeningen er en medlemsfordel, de kan opnå, fordi de er medlem af Københavns Kommunes Embedsmandsforening


Embedsmandsforeningens bestyrelse siden 1. april 2018.


Nedenfor bringes en oversigt over sammensætningen af Embedsmandsforeningens bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts 2018. Samtidig anføres de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.
 
Navn Titel Klub / Arbejdsområde
Finn Andersen
Formand
26 16 19 44

E-mail :
finn.andersen@kk-e.dk

 
Leif Groth
 
Næstformand

Fag- og tjeneste- mandspensionsområdet

E-mail : leif.groth@regionh.dk

 

Inge-Lise Bækmand

Kasserer
Økonomi, regnskab m.m

E-mail : inge-lise.baekmand@kk-e.dk

 
Jens Ahm


Sekretær Administration, nyhedsbreve

E-mail : ja@erhverv.kk.dk
Gunnar Petersen
Koordinator aktivitetsudvalg

Aktiviteter, arrangementer

E-mail : gubipetersen@privat.dk

 

Inga Hansen
Aktivitetsudvalg

Aktiviteter, arrangementer

E-mail : ingahansen@mail.dk

 

Vita Seehuusen


Medlemsforhold

Medlemsforhold, arrangementer

E-mail : a.seehuusen@mail.dk

Thorkild Andersen
Økonomi og system-administration
Økonomi og administration og systemansvarlig

E-mail : totte@mail.tele.dk

 
Henning Petersen
Administration
Administration og systemer

E-mail :
art@henning-petersen.dk
 


Vejen til lønoversigten:

På given foranledning gives opskriften på vejen til lønoversigterne.

1. Slå op på KTOs hjemmeside: www.forhandlingsfællesskabet.dk
2. Klik i øverste bjælke på menuen ”Udsendelser”
3. Klik på ”løntabeller”
4. Løntabellerne fremtræder i kolonnen til venstre.