Vedtægt

 

 

VEDTÆGT FOR KØBENHAVNS KOMMUNES EMBEDSMANDSFORENING.


Indledning
Københavns Kommunes Embedsmandsforening, stiftet 27. maj 1914, er en interesseorganisation, der omfatter ansatte og pensionister i Københavns Kommunes forvaltninger, Movia, Region Hovedstaden og tilsvarende organisationer, hvori Københavns Kommune er parthaver.

§ 1 Navn
Stk.1.
Foreningens navn er Københavns Kommunes Embedsmandsforening.

Stk. 2.
Hjemsted Københavns Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes kollegiale, økonomiske, kulturelle, faglige og sociale interesser samt arrangere aktiviteter, der har medlemmernes interesser og have fokus på pensionsforhold herunder vilkår for tjenestemandspension.

Stk. 2
Foreningen er partipolitisk neutral.

§ 3 Tilhørsforhold
Stk. 1.
Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler og forhandlingsfællesskaber med andre organisationer.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan beslutte indmeldelse i en anden organisation.
En sådan beslutning skal for at være gyldig forelægges på en generalforsamling til endelig vedtagelse senest 2 måneder fra bestyrelsens beslutning.

Stk. 3.
Generalforsamlingen kan beslutte, at spørgsmålet forelægges medlemmerne ved en urafstemning jfr. § 12.

§ 4 Medlemmer
Stk. 1
Medlemmer af KKE fortsætter medlemskab af Københavns Kommunes Embedsmandsforening pr. den 1. juli 2014, med mindre medlemmet udmelder sig skriftligt.

§ 5 Ind- og udmeldelse
Stk. 1
Indmeldelse kan kun ske, såfremt der er truffet aftale herom med Embedsmandsforeningens bestyrelse.

Stk. 2
Udmeldelse skal ske skriftligt til Embedsmandsforeningen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 6 Eksklusion
Stk. 1
Bestyrelsen kan – under forudsætning af vedtagelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder - ekskludere et medlem, der overtræder foreningens vedtægt, eller hvis adfærd i eller uden for foreningen skønnes at være til skade for foreningens formål eller anseelse. Vedtagelse forudsætter, at 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen.

Stk. 2
Eksklusionen kan indankes for den førstkommende generalforsamling, hvor pågældende skal have adgang til at udtale sig. En sådan anke udsætter beslutningen.

Stk. 3
Et ekskluderet medlem kan først genindtræde efter beslutning af samme instans, som har foranlediget eksklusionen, og først efter at en eventuel kontingentrestance er betalt.

§ 7 Kontingent
Stk. 1
Kontingentsatser fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Medlemmer, der er i tjeneste, kan vælge fuldt medlemskab, eller et reduceret kontingent der giver ret til fuldt medlemskab på et senere tidspunkt – dog senest ved medlemmets overgang til pension.

Stk. 3
Medlemmer på reduceret kontingent giver alene ret til deltagelse i generalforsamlinger – dog uden stemmeret.

§ 8 Foreningsåret
Stk. 1
Foreningsåret går fra 1. april til efterfølgende års 31. marts.

Stk. 2
Alle ordinære valg gælder for denne periode.

§ 9 Udøvende virksomhed
Stk. 1
Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og formanden.

§ 10 Afholdelse af ordinær generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3
Dagsorden og det reviderede regnskab tilstilles hvert medlem senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Stk. 4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende 8 punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. a) Regnskab.
  4. b) Budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revision.
  9. Eventuelt.

Stk. 5
Forslag til dagsordenens punkt 4 og 5 skal senest 3 uger før generalforsamlingen skriftligt tilstilles Embedsmandsforeningen.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter anmodningens modtagelse.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 8 dages varsel.

§ 12 Urafstemning
Stk. 1
Urafstemning kan anvendes når generalforsamlingen og/eller bestyrelsen ønsker medlemmernes standpunkt i en bestemt sag.

Stk. 2
Urafstemningen ledes af et af bestyrelsen nedsat stemmeudvalg.

Stk. 3
De nærmere regler for afstemningens gennemførelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4
Urafstemningen er gyldig og bindende såfremt 50 % af de stemmeberettigede medlemmer har afgivet stemme.

Stk. 5
Deltager et lavere antal stemmeberettigede, tilfalder beslutningsretten bestyrelsen.

§ 13 Afvikling af generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en dirigent.

Stk. 2
Resultaterne af generalforsamlingens forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 3
For at afgive stemme er personligt fremmøde nødvendigt.

Stk. 4
Forslag, der angår ændringer i den bestående vedtægt, kan generalforsamlingen kun vedtage, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de stillede forslag (jfr. dog § 17). Afstemningen er skriftlig.

Stk. 5
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal (flest stemmer), hvor andet ikke er bestemt i denne vedtægt.

Stk. 6
Formanden vælges i lige årstal for den efterfølgende 2 års periode.

Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at tre medlemmer vælges i lige år, og fire medlemmer vælges i ulige år.

Stk. 8
Generalforsamlingen vælger revisorer og revisorsuppleant for et år ad gangen.

Stk. 9
Er der kun foreslået det givne antal kandidater, finder afstemning ikke sted. I modsat fald foretages der skriftlig afstemning.

Stk. 10
Medlemmer, der betaler reduceret kontingent, har ikke stemmeret.

§ 14 Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningens bestyrelse består af formanden og 7 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen foruden formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 4
Alle beslutninger træffes med flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne.

Stk. 6
Bestyrelsen kan tillægge formanden og den øvrige bestyrelse honorar inden for de budgetmæssige rammer.

Stk. 7
Foreningens daglige forretninger varetages af formanden under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 8
Formanden har kompetence til at træffe alle nødvendige afgørelser med efterfølgende orientering til bestyrelsen i alle fælles og generelle spørgsmål.

Stk. 9
I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk. 10
Såfremt næstformanden fratræder, eller bliver fungerende formand på grund af formandens fratræden i løbet af en valgperiode, vælges ny næstformand på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Stk. 11
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver.

Stk. 12
Udvalgenes kompetence besluttes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 13
Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte lønnet arbejdskraft samt til at afholde udgifter i forbindelse med sekretariatsmæssige opgaver eller funktioner.

Stk. 14
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter formandens skøn, dog mindst 6 gange i foreningsåret.

Stk. 15
Bestyrelsen indkaldes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer indgiver begrundet anmodning herom.

Stk. 16
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angiven dagsorden.

Stk. 17
Referat udsendes senest en måned efter bestyrelsesmødet.

Stk. 18
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15 Økonomi
Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi.

Stk.3
Til enhver udgift kræves godkendelse af formanden eller den, formanden bemyndiger dertil.

Stk. 4
Det påhviler de af generalforsamlingen valgte revisorer at påse, at de foretagne dispositioner er i overensstemmelse med budgettet og bestyrelsens beslutninger, og at der ikke forekommer kritiske forhold samt at afgive en revisionspåtegning herom.

Stk. 5
Revisorerne er berettiget til, så ofte de måtte ønske det, at efterse foreningens regnskaber med bilag og dens aktiver.

Stk. 6
Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 16 Forvaltning af foreningens midler
Stk. 1
Foreningens indtægter (kontingent, renter mv.) indsættes i et pengeinstitut på almindelige vilkår, på hvilken konto der kun kan hæves af formand og kasserer i forening.

Stk. 2
Til udredelse af de til foreningens drift nødvendige udgifter overføres beløb fra denne konto til en driftskonto til rådighed for kassereren og formanden.

Stk. 3
Midlerne kan anbringes i aktier, obligationer eller fast ejendom.

Stk. 4
Den samlede værdi af aktier i foreningens besiddelse må ikke på anskaffelsestidspunktet overstige 25 pct. af foreningens egenkapital.

Stk. 5
Dispositioner over kapitalen kræver bestyrelsens godkendelse.

§ 17 Opløsning
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmesedler (ja, nej og blanke) er for opløsningen.

Stk. 2
Når generalforsamlingen har besluttet foreningens opløsning, skal der derefter træffes afgørelse om fremgangsmåden ved likvidering af foreningens aktiver og passiver.

Stk. 3
Denne paragraf kan kun forandres med samme kvalificerede stemmeflerhed, med hvilken foreningen kan opløses.

(Vedtægten blev vedtaget d. 28. februar og 23. marts 1917. Ændret 18. marts 1920, 8. marts 1929, 8. april 1941, 29. november 1948, 13. marts 1956, 8. marts 1962, 10. marts 1966, 5. marts 1968, 14. marts 1972, 14. marts 1973, 11. marts 1975, 9. marts 1982, 5. marts 1985, 22. september 1986, 8. marts 1988, 12. marts 1997, 12. marts 2003, 15. marts 2005, 22. marts 2006, 19. marts 2013, 18. marts 2014, 14. marts 2017 og 17. september 2020).