Årsberetning

26. februar 2024

Beretning på KKE's ordinære generalforsamling 14. marts 2024                                                       

Velkommen til vores 11. ordinære generalforsamling som interesseforening.

Efter generalforsamlingen den 16. marts 2023 konstituerede bestyrelsen sig med Gunnel Arnesen, vores fantastiske og helt uundværlige administrative hjælp på kontoret. Passer foreningstelefonen. Telefontid hver tirsdag kl. 10 – 13. Så får man fat i Gunnel.  Ellers kan man indtale besked eller maile. OBS Vi har fået nyt telefon nr. som er 24 75 50 20.

Vi bor fortsat godt og billigt hos SAFU – men nu på en ny adresse.

SAFU, som vi har lokalefælleskab med, flytter adresse fra 1. marts 2024 til Snorresgade 15, 2300 København S., og vi er tilbudt at flytte med, så vi kan have vores kontor, kontorartikler og arkiv der. Det bliver i lidt mindre rammer, men vi har så fortsat en base, men vi kan fortsætte vores foreløbige 10 årige gode samarbejde med SAFU. 

Foreningens officielle postadresse flyttes af praktiske grunde til formandens adresse. Al skriftlig kommunikation sker fortsat på KKE's e-mail adresse: kke@kk-e.dk, da vi stort set ikke modtager brevpost længere.

Ved generalforsamlingen sidste år var der tilknyttet 287 medlemmer til foreningen. Ved indgangen til 2024 var vi 274 medlemmer. Vi mister desværre en del medlemmer hvert år. Vi er jo en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne. Ventelistemedlemmerne skal huske, at når de går på pension, skal overgå til fuldt medlemskab. Dette sker ved at kontakte sekretariatet. Ved fuldt medlemskab kan man blandt andet deltage i vores arrangementer. Jeg nævner det her, for at ventelistemedlemmerne er opmærksomme herpå. Baggrunden er tilfælde, hvor et ventelistemedlem i et par år har været pensioneret, ikke har meddelt det, og så i øvrigt ikke havde betalt de 100.- kr. i kontingent, og ikke reagerede på rykkerskrivelse fra foreningen, og blev så slettet som medlem. Pågældende fortrød og bad om at blive genindmeldt efter 1½ års tid. Det kan man ikke. Det er derfor vigtigt, at man som ventelistemedlem husker at meddele foreningen straks man går på pension, hvis man vil opretholde sit medlemskab.

Lige nu er vi 273  medlemmer, 8 arbejdsaktive, 35 ventelistemedlemmer og 230 seniorer.  

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet fra 559 medlemmer til nu 274. Det vil sige mere end en halvering.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423. 

Primo 2017 – 400. 

Primo 2018 – 375.

Primo 2019 – 353.

Primo 2020 -  332

Primo 2021  - 315

Primo 2022  - 304

Primo 2023  - 288

Primo 2024  - 274

Så vi bliver til stadighed færre, og det har stor indflydelse på vores indtægter, der er stærkt faldene og dermed også på vores økonomi og aktivitetsmuligheder. Da vi i 2014 overgik til udelukkende at være en interesseorganisation, og byggede videre på den daværende seniorklub, øgede vi aktivitets- og udgiftsniveauet betydeligt, og egenbetalingen blev droppet efter nogle år.

Som vi tidligere har været inde på, har vores forening en udløbsdato. I 2014/2015 sagde vi, at vi nok havde ca. 10 –12 år tilbage, og vi var enige om at holde et højt aktivitetsniveau. Hvis vi skal forlænge denne periode, og det synes vi, at vi skal, må vi reducere vores udgifts - og aktivitetsniveau.

Vi - os alle - har også aftalt, at vi skal bruge hele formuen, inden vi må lukke foreningen. Og vi har tæret på formuen de senere år.

Vi er afhængige af medlemstal, indtægter, formue og ikke mindst hele tiden at have en tilstrækkelig likviditet. 

Som vi annoncerede sidste år, og som alle kunne se af regnskabet for 2022, går økonomien den forkerte vej. Der var et driftsunderskud på 615.000.- kr. og en markant nedgang i egenkapitalen fra ca. 2,8 mill. kr. til ca. 1,9 mill. kr., og vi måtte vurdere det fremtidige aktivitetsniveau og starte med at genindføre egenbetalingen.

Vores årlige indtægter er fra 2024 ca. 304.000.- kr. inclusive renter og udbytter, og de er stadigt faldende. 

Vores faste driftsudgifter til husleje, kontorhold, løn, honorar og   administrationsudgifter, bestyrelses-og udvalgsmøder er netto ca. 190.000.- kr.  Dvs. kun ca. 124.000.- kr. til arrangementer, som så skal finansieres af tilskud fra TJM, egenbetaling, og af træk på vores formue. Samtidig har udgifterne til arrangementer været stærkt stigende de seneste år.

Størstedelen - kontingentet - kommer i foråret, og skal holde et helt år. Og indtægter fra vores formue er svingende, renter og kurstab, og vi er meget afhængige af det tilskud, vi kan få fra TJM. Vores arrangementer skal betales inden vi får tilskuddet fra TJM. Eksemplet på likviditetsproblemet var, at vi i juni 2023 måtte udsætte turen til Odense til efter sommeren, fordi vi ikke havde penge nok i kassen. 

Så det er vigtigt, at vi til stadighed har tilstrækkelig likviditet. 

Vi har været nødsaget til at trække på vores kassekredit, altså “låne”.

Og jo færre medlemmer, jo mindre indtægt, og mindre tilskud fra TJM.

Bestyrelsen har vurderet, at vi ved en række administrative tilpasninger og en mindre nedgang i aktivitetsniveauet, kan holde foreningen kørende indtil 2029/30. Det er med den forventede medlemsnedgang, uændret kontingent, egenbetaling 100 /200 kr. for deltagelse i arrangementer, og gradvist brug af formuen. Bestyrelsen har vurderet, at ved at skære ned på antallet af arrangementer, visse administrative udgifter, honorarer og færre bestyrelsesmøder, fastholdelse af en egenbetaling, kan vi holde foreningen kørende frem til udgangen af dette årti.

Vi må nu begynde at sælge ud af vores obligationer og aktier, men de skal først tilbydes organisationer i det fællesskab vi har med Lån og Spar Bank. I 2023 har vi således solgt obligationer og aktier for ca. 380.000 kr., så vi lige nu er sikret en tilstrækkelig likviditet et stykke tid.

Fremover har vi så kun 3 arrangementer om foråret og 3 om efteråret, inclusive generalforsamling og julearrangement. Heraf et udflugtsarrangement forår og efterår, og øvrige arrangementer skal være i nærområdet, hvor man selv kan transportere sig til, eller i Odd Fellow Palæet. Egenbetalingen gælder alle arrangementer.

Vi har gået vores drifts- og administrative udgifter igennem med en tættekam, og efterfølgende reduceret vores administrative udgifter, blandt andet, nedskåret antallet af bestyrelsesmøder samt halveret løn- og  bestyrelseshonorarer.

Der har været forslag fremme fra flere medlemmer om at hæve kontingentet til eksempelvis 1.500 kr. og egenbetalingen til 200 kr. Bestyrelsen ønsker ikke at hæve kontingentet, da kun ca. halvdelen af medlemmerne deltager i arrangementerne. 

Derfor uændret kontingent og fortsat egenbetaling så det er de medlemmer, der deltager, der betaler, men indtil videre kun 100 kr.

Det er bestyrelsens beslutninger for at sikre at holde os kørende – i hvert fald dette årti ud. Det kan blive lidt kortere eller lidt længere tid, afhængig af prisudvikling, medlemstallets udvikling og formueindtægterne.

En beslutning vi håber, generalforsamlingen er enig i.

Det var lidt om fremtidsudsigterne.

Ellers går det jo godt i vores forening. Vi får gode tilbagemeldinger på arrangementerne, og deltagerantallet er nogenlunde stabilt. Og vi hører fortsat gerne fra jer om aktiviteterne er passende og ok. Vi modtager fortsat gerne forslag fra jer til aktiviteter.

Vores foreningsstruktur er uændret.

Økonomiudvalg : Finn, Inge-Lise, Leif og Thorkild.

Aktivitetsudvalg : Gunnar, Mai-Britt og Inge-Lise

Administrationsudvalg : Jens, Thorkild og Henning

Medlemsforhold : Mai-Britt - suppleret med Gunnel.

Fag – og tjenestemandsforhold : Leif og Jens

Vedtægtsudvalg : Finn, Jens, Thorkild, Henning og Ingelise.

Vi forsøger at være 2 på alle områder.

Vores Hjemmeside står Henning Petersen for, og han sikrer, at Billedgalleriet – hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra hvert arrangement, fungerer godt. Thorkild Andersen er systemansvarlig, og styrer ForeningLet, som er vores tilmeldings - og regnskabssystem m.m. Inge- Lise Bækmand er vores kasserer, og økonomiansvarlig i KKE.  Gunnar Petersen er koordinator og tilrettelægger af vores arrangementer sammen med Mai-Britt Hedegaard, som finder, og foreslår bestyrelsen nye arrangementer og muligheder, og også får jeres indsendte ideer og forslag. Dette kan vi ikke undvære. Jens Ahm er vores sekretær, og står for nyhedsbreve og er vedtægtskyndig. Leif Groth er næstformand, og han er kontaktled til vores søsterorganisationer i Frederiksberg, Gentofte og Fagforeningernes Hovedorganisation – tidligere FTF. Han og Jens følger fag – og tjenestemandsområdets udvikling.

Så er der formanden – det er mig- på 11. år. Sikrer at foreningen kører optimalt, at der afholdes de fornødne møder og kommunikation til medlemmerne. Er kontakten til Tryg TJM, Interesseforeningen og Kommunen hvis behov. Er formand for Interesseforeningens afd.18 og  koordinator i forhold til brug af vores årlige pulje mellem de trækningsberettigede organisationer – pt. KKE, DJØF klubben i Københavns Kommune og DOKS - Dansk Organist og Kantor SamfundDeltager i Interesseforeningens og Trygs generalforsamlinger og forbundsdage.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer fortsat rigtig godt, og synes nu indarbejdet hos alle. Langt de fleste kan huske deres medlemsnummer. Det er dog fortsat meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer. Hvis I ikke får en mail kvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt. Husk lige at se i spamfiltret inden I ringer til foreningen.

Der er, som annonceret på generalforsamlingen sidste år, genindført egenbetaling på 100 kr. til alle arrangementer, og nu er det betalingen af de 100 kr. der er tilmeldingen. Arrangementerne kan udelukkende betales ved brug af Dankort, Visa/Dan- kort, MasterCard eller Mobile Pay. Hvis muligt så brug af administrative grunde helst Visa/Dankort eller Mobile Pay. Det er det mest enkle for KKE.

Det har nu fungeret et antal gange, og fungerer ok. Vær opmærksom på, at du får kvittering. Får du ikke det, er du ikke tilmeldt.

Man kommer på venteliste, hvis et arrangement er overtegnet. Vær nu opmærksom på, at man skal huske at tilkendegive, at man ønsker den tilbudte plads inden et døgn efter modtagelsen. Det står på meddelelsen.

Desværre får vi fortsat en del afbud efter tilmeldingsfristens udløb. Det koster foreningen mange tusinde kroner hver år. Vi skal betale arrangøren for det antal, der er tilmeldt, senest 8 dage før arrangementet. Selvfølgelig er akut sygdom hver mands eje, og det er selvfølgelig ok. Vi afkræver ikke årsagsforklaring ved afbud, men husk det nu. Det er både unødigt spild af penge, og ikke mindst en måske tabt mulighed for, at en på ventelisten kan deltage i arrangementet.

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem. For at undgå gentagelser af ting, som de 3 samarbejdspartnere, TJM forsikring, Lån og Spar Bank og Forbrugsforeningen allerede har sendt direkte til deres medlemmer, skal I selv gå ind på hjemmesiden og klikke på forsiden og eventuelt de tre organisationer, der løbende opdaterer deres hjemmesider.

Vores kontingent er fortsat 1.200 kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste kontingent er fortsat 100 kr. årligt.

Vi får stadig tilskud til vores arrangementer fra Interesseforeningen, men kun i forhold til det antal deltagere der er forsikret i TJM. Hvis mødet har deltagelse af forsikringstillidsmænd, kan det have karakter af også at være et arrangement for at hverve nye medlemmer, og så får vi et større tilskud. Og vi har stadig et ikke helt lille rekrutteringsgrundlag blandt deltagerne til vores arrangementer. Ved julearrangementet var vi 148 tilmeldte, hvoraf 34 tilmeldte ikke var forsikret. 

Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får udmeldt et årligt rammebeløb, som afd.18’s organisationer kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Det kræver, at der ud over temaet for arrangementet, også er socialt samvær, og oplysning om Interesseforeningen og TJMs støtte til arrangementet. Derfor opfordrer jeg altid til, at man forsikrer sig i TJM og oplyser om, at vi får støtte til vores arrangementer fra TJM og InteresseforeningenDet er uændret. 

Men nu kort om arrangementerne i 2023. 

Arrangementerne i 2023.

Vi har holdt 7 arrangementer i 2023, og 788 har deltaget. I gennemsnit er det 112 pr. arrangement spændene fra 90 til 142.

Det er lidt færre end i 2023. Vi er også blevet færre medlemmer, og måske har Coronaspøgelset betydet, at nogle ikke har lyst til at deltage i større forsamlinger.

Arrangementerne koster typisk fra 600.- kr. til godt 900.- kr. pr. person.

Så hvis man har deltaget i blot 2 arrangementer, har man tjent sit kontingent hjem.

6. februar 2023. Foredrag og rundvisning i Odd Fellow Palæet ved Rune – loge broder.

Rigtig godt og oplysende foredrag, der blev efterfulgt af en meget interessant rundvisning i den gamle og smukke bygning. Vi blev guidet rundt i 2 hold med ca. 1½ times mellemrum. I ventetiden hyggede man sig med kaffe m.m. En rigtig dejlig og oplysende formiddag, der sluttede med den sædvanlige frokost med 3 stk. smørrebrød og øl, vand og vin. 105 medlemmer deltog.
 
16. marts 2023 Den ordinære generalforsamling
. Den gik rigtig fint. Desværre var TJM ikke repræsenteret, da de måtte melde akut forfald på grund af sygdom. Det betød, at vi ikke kunne blive opdateret af TJM, og ikke kunne få fuldt tilskud til arrangementet. Et markant tab som har været meget føleligt på vores likviditet.

Vi måtte sige farvel til Vita i bestyrelsen efter mange års flot arbejde for foreningen, og kunne byde velkommen til Mai-Britt Hedegaard som nyt bestyrelsesmedlem. Mai-Britt blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt. Hun overlod sin plads som revisorsuppleant til Ib Hansen, som blev foreslået af bestyrelsen, og valgt.

Der blev orienteret om foreningens regnskab og baggrunden for det relativt store underskud og den nedgang i vores økonomi, vi måtte se ind i og en forventet nedgang i aktivitetsniveauet, genindførelse af egenbetalingen, det faldende medlemstal, faldende tilskud og tab på værdipapirer. Det blev konstruktivt modtaget af generalforsamlingen, og under den efterfølgende spisning kom mange med spontane ideer til forbedring af vores økonomi. 

Vi indtog en rigtig god middag med diverse vine.

Der deltog 139 medlemmer.
 

12. april 2023. Bustur og Rundvisning i Roskilde Domkirke med efterfølgende spisning på Chr.IV´s Overdrevskro mellem Roskilde og Ringsted. 

Det var en rigtig god rundvisning i domkirken med et par veloplagte guider med en dejlig humørfuld orientering om den historiske kirke og en del begivenheder gennem mange århundrede.

Vi var i 2 hold – med indlagt besøg – mellem de to rundvisninger - med sightseeing ved Lynghøjsøerne, hvor den tidligere grusgrav er omdannet til meget smuk natur og fritidsfacilitet. Drikkepausen blev flittigt udnyttet. 

Næsten alle deltagere mødtes på Overdrevskroen kl. 13 til fællesspisning:  Laks, Flæskesteg og is. Da vi skulle spise kl. 13, var den ene bus imidlertid ikke ankommet. Årsagen blev efter en vis tid opklaret. Der blev ringet til kroen fra Roskilde Domkirke – en deltager var forsvundet, og flere eftersøgninger havde ikke givet resultat. Så bussen kunne ikke forlade Roskilde. Den forsvundne person viste sig at sidde på kroen. Jublen ville ingen ende tage. For det betød, at vi måtte diske op med ekstra meget vin for at holde den gående, indtil den manglende bus nåede frem. Vi har aldrig drukket så mange flasker vin som den dag. En fantastisk stemning og alle forlod stedet i højt humør ved 16.30 tiden efter en rigtig dejlig eftermiddag. Vi sagde pænt farvel til krofatter – der havde store julelys i øjnene. Der deltog 112 medlemmer.

15. maj 2023. Busudflugt til Vordingborg Slotsruin og derefter til Thorsvang Samlermuseum på Møn.

Under trusler om Vognmandsblokade på motorvejene lykkedes det os at komme ud af byen uden problemer. Men det værst tænkelige var sket.  Under hyggesnakken med chaufføren om blandt andet vores drikkepause / pitstop, kom det frem, at de ikke havde fået drikkevarer med, som det ellers var aftalt. Gunnar kontaktede straks chefen for Edelskov Busser, der måtte beklage, at han havde glemt at sige det til chaufførerne. Nu var gode råd dyre. Vi kunne jo ikke have, at medlemmerne blev dehydrerede i det dejlige varme og solrige formiddagsvejr, når de var gået rundt på Ruin terrænet i Vordingborg. Jens og jeg konfererede over telefonen mellem busserne. Vi angriber en Netto - hvis vi kan finde en. Vi kom i Bus 1 heldigvis lidt uden for Vordingborg forbi en Netto, og chaufføren drejede skarpt ind. De havde heldigvis kolde øl og kølige vand. 3 mand lynhurtig ind og fouragere – 72 øl og 40 vand. Formiddagen var reddet.

Vi havde en dejlig formiddag på Borgterrænet med 3 gode guider, der fortalte om historien bag området og Gåsetårnet med ”guldgåsen” på spiret og begivenheder i historien. Man kunne komme op i Gåsetårnet – lidt trangt, men med rigtig god udsigt. Vi kunne bese de gamle historiske bygninger og ikke mindst Jim Lyngvils meget specielle og smukke udstilling af dronninger og smykker i en meget moderne og flot kælderudstilling. Rigtig seværdig.

Så kom drikkepausen – heldigvis.

Derefter i bus til Thorsvang Samlermuseum , hvor vi spiste gammeldags Oksesteg, med rigelig vin, og kunne bese det utroligt righoldige museum, med udstillinger af alskens husgeråd fra gamle dage og butiksindretninger. Et meget spændende sted.

105 medlemmer deltog.

 

6. september startede efterårsprogrammet med en busudflugt til Fyn. Vi besøgte Jernbanemuseet i Odense. Igen i meget smukt og varmt sensommervejr.

Vi blev guidet rundt i den spændene udstilling i 4 hold. En udstilling som bragte minderne frem om de gamle damplokomotiver, gamle S tog, de imponerende kongelige togvogne. Vi fik en god indføring i toghistorien i Danmark. Selv Olsenbandens gule ranger ”lokomotiv” havde museet sikret sig. Der var kølige forfriskninger ved bussen mellem rundvisningerne.

Efter museumsbesøget kørte vi til Fangel Kro et stykke fra Odenseog indtog en god gammeldags 3 retters menu - Tun Mousse - Kalvesteg stegt som vildt - Islagkage.

90 havde tilmeldt sig denne tur.
 

Den 4. oktober mødtes vi i Odd Fellow Palæet til et foredrag om Siriuspatruljen I Nordgrønland.

Vi havde besøg af en ægte Siriuspatrulje veteran, Militærpsykolog og tidligere leder af Siriuspatruljen Anders Kjærgaard, som på levende vis med billeder og video guidede os igennem, hvordan et typisk år forløber for en deltager i Siriuspatruljen. Det var spændene at høre og se en dokumentar fra en person, der selv har prøvet det på egen krop. Man er   indrulleret 26 måneder ad gangen i patruljen. Man er typisk ude i kulden – ned til 40 graders frost i is og sne mange måneder ad gangen, altid 2 sammen med slæde og hunde. Det kræver god fysik, god psyke og udholdenhed. Stor respekt for Siriuspatruljen, der ved deres patruljering er med til at markere Danmarks territoriale ret for området.

Et meget spændende og indsigtsfuldt foredrag.

Vi sluttede med sædvanlig frokost, øl, vand og vin.

95 havde tilmeldt sig foredraget.
 

Den 7. december afholdt vi den årlige julefrokost i Odd Fellow Palæet.

Denne gang med deltagelse af 2 forsikringstillidsmænd fra TJM. Baggrunden herfor var, at de ikke kunne deltage i vores generalforsamling i marts tidligere i år. Ved deres deltagelse er det også et slags rekrutteringsmøde for medlemmer, der endnu ikke har ladet sig forsikre i TJM. Det betyder, at vi får større refusion for mødets udgifter. Og det er et væsentligt for os. Uden tilskud fra TJM vil vi have vanskeligt ved at holde arrangementerne i gang. 142 deltog.

Vi havde en rigtig god traditionel julefrokost med rigeligt vådt tilbehør, og mange fandt mandlen i risalamanden. Mange ved lodtrækning. 

Tak for et godt 2023.

Vi havde 7 gode arrangementer i 2023, og tilfredse deltagere. 

Vi er blevet færre medlemmer, men vi håber, vi fortsat får nogle gode og velbesøgte arrangementer i år - 2024, og siger tak til alle jer for fortsat at bakke op om vores forening og jeres gode og positive modtagelse af vores arrangementer.

Stor tak til bestyrelsen og til aktivitetsudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Finn Andersen

 

Beretning på KKE´s ordinære generalforsamling 16. marts 2023                                             

Velkommen til vores 10. ordinære generalforsamling som interesseforening.

Efter generalforsamlingen den 17. marts 2022 konstituerede bestyrelsen sig uændret, det vil sige med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge – Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen.

Gunnel Arnesen er fortsat  vores fantastiske og helt uundværlige administrative hjælp på kontoret. Gunnel har overtaget vores Call Center funktion. Der er telefontid hver tirsdag kl. 10 – 13. Så får man fat i Gunnel. Ellers kan man indtale besked.

Vi bor fortsat godt og billigt hos SAFU i Niels Hemmingsens Gade 20 B. Vi har et rigtig godt samarbejde med SAFU, der heller ikke kan undvære Gunnel.

Corona restriktioner har heldigvis kun i meget lille omfang begrænset vores aktiviteter i 2022. Vi har kunnet afholde bestyrelsesmøder i sædvanligt omfang. Kun det første arrangement januar 2022 måtte aflyses. 

Ved starten af 2022 var vi 304 medlemmer i alt. Ved indgangen til 2023 er der 288 tilknyttet vores forening, 238 seniorer, 12 arbejdsaktive, og 38 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 16 medlemmer (10 seniorer) i forhold til starten af 2022, men det jo en forventelig udvikling, da vi er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når man går på pension. Siden årsskiftet har vi mistet et seniormedlem, så vi lige nu er 287 medlemmer.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med 19 medlemmer om året i gennemsnit.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423. 

Primo 2017 – 400. 

Primo 2018 – 375.

Primo 2019 – 353.

Primo 2020 – 332.

Primo 2021 – 315. 

Primo 2022 – 304.

Primo 2023 – 288.

Hvis det fortsætter i den takt, har vi ca. 10 år tilbage som forening.  

Hvordan ser vi ud? Hvordan er vi organiseret? 

Vi kører med en udvalgsstruktur.

Økonomiudvalg: Finn, Inge-Lise, Leif og Thorkild.

Aktivitetsudvalg: Gunnar, Vita og Inge-Lise

Administrationsudvalg: Jens, Thorkild og Henning

Medlemsforhold: Vita - suppleret med Gunnel.

Fag – og tjenestemandsforhold: Leif og Jens

Vedtægtsudvalg: Finn, Jens, Thorkild, Henning og Inge-Lise.

Vi forsøger at være 2 på alle områder.

Vores Hjemmeside står Henning Petersen for, og han sikrer, at Billedgalleriet – hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra hvert arrangement - fungerer godt. Vita har været bindeleddet i forbindelse med til- og afmeldinger til arrangementerne siden seniorklubbens start, og - i samarbejde med Gunnel - styrer de praktiske forhold omkring medlemsregistrering m.m. Thorkild er systemansvarlig, og styrer Forening Let, som er vores tilmeldings- og regnskabssystem m.m. Inge- Lise sikrer som økonomiansvarlig i KKE, at finanser og formuen er intakt. Gunnar er koordinator og tilrettelægger af vores arrangementer, og finder sammen med Vita nye arrangementer og muligheder. Gunnar får også jeres indsendte ideer og forslag, som vi ikke kan undvære. Jens står for nyhedsbreve og er vedtægtskyndig. Leif er næstformand og kontaktled til vores søsterorganisationer i Frederiksberg og Gentofte og Fagforeningernes Hovedorganisation – tidligere FTF. Han og Jens følger fag – og tjenestemandsområdes udvikling.

Så er der formanden – det er mig - på 10. år. Sikrer at foreningen kører optimalt, at der afholdes de fornødne møder og kommunikation til medlemmerne. Er kontakten til Tryg TJM, Interesseforeningen, og Kommunen hvis behov. Er formand for Interesseforeningens afd.18 og koordinator i forhold til brug af vores årlige pulje mellem de trækningsberettigede organisationer – pt.  KKE og DOKS – Dansk Organist og Kantor SamfundDeltager i Interesseforeningens og Trygs generalforsamling og forbundsdage.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer fortsat rigtig godt og synes nu indarbejdet hos alle. Langt de fleste kan huske deres medlemsnummer. Det er dog fortsat meget vigtigt, at I der tilmelder jer et arrangement ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Egentlig behøver jeg ikke at sige dette. MEN...

Det sker desværre stadig, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert at pågældende ser det, eller først for sent opdager det, og reagerer. Så står vi med en person der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads, hvis den der fejlagtigt er tilmeldt dukker op. Vi kan ikke se, hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig. Der har været tilfælde, hvor enkelte medlemmer ringer/mailer om, at de ikke modtager en kvittering ved tilmeldingen. Det kan ske, men oftest viser det sig, at kvitteringen er havnet i spamfiltret. Så tjek altid dér inden I ringer.

Man kommer på venteliste, hvis et arrangement er overtegnet. Vær nu opmærksom på, at man skal huske at tilkendegive, at man ønsker den tilbudte plads inden et døgn efter modtagelsen. Det står på meddelelsen.

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem. For at undgå gentagelser af ting som de 3 samarbejdspartnere, TJM-forsikring, Lån og Spar Bank og Forbrugsforeningen, allerede har sendt direkte til deres medlemmer, skal I selv gå ind på hjemmesiden og klikke på forsiden og eventuelt de 3 organisationer, der løbende opdaterer deres hjemmesider.

Vores kontingent er fortsat 1.200, - kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om kontingentet først opkræves i april. Venteliste kontingentet udgør fortsat 100.- kr. årligt.

Egenbetalingen for deltagelse i vore arrangementer har typisk været 100.- kr. pr. arrangement. Den er fortsat suspenderet indtil videre.

Vi får stadig tilskud til vores arrangementer fra Interesseforeningen, men kun i forhold til det antal deltagere der er forsikret i TJM. Ellers kun hvor det kan have karakter af også at være et arrangement for at hverve nye kunder til TJM Forsikring. 

Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får et årligt puljebeløb som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg skal derfor på alle vores arrangementer promovere/oplyse om, at vi får støtte til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen. Det er uændret. 

Kort om arrangementerne i 2022. 

Vi har kunnet gennemføre det planlagte arrangementsprogram på nær et arrangement i januar 2022. Vi måtte aflyse/udskyde foredraget med Preben Kristensen grundet corona begrænsninger. 

Årets første arrangement blev så den 23. februar 2022 med et foredrag   af journalist Troels Mylenberg, kendt fra TV, som indførte os i arbejdet som journalist og mediemand, og hvordan medierne fungerer. Et interessant indblik i processerne for nyhedsformidling og arbejdet som journalist. Konklusionen var nok, at vi har de medier vi har fortjent.

69 deltog i arrangementet som sluttede med sædvanlig frokost med øl, vand, vin og god stemning. 

Den 17. marts 2022 afholdt vi vores ordinære generalforsamling. 135 deltog. 

Vi fik generalforsamlingens opbakning til at droppe det eksterne revisionsfirma Ernest og Young, såfremt vores folkevalgte foreningsrevisorer ville påtage sig deres hidtidige opgaver. Vi har drøftet det med revisorerne, og fremlagt det materiale, der hidtil er tilgået Ernest og Young som grundlag for deres revision. De er parate til at tage opgaven, så det nu alene er vores egne foreningsvalgte revisorer, der kigger os i kortene. Og det har de så gjort i år.

Interesseforeningen og TJM yder fortsat tilskud til vores aktiviteter, og to forsikringstillidsmænd M/K orienterede om seneste nyt på forsikringsfronten og med en konkurrence med fine præmier.

En rigtig god generalforsamling med sædvanlig god middag med diverse vine m.m. og god stemning.

Den 4. maj tog vi på bustur til Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm.        Et flot museum og et gensyn med gamle sporvogne og busser og meget mere på et velholdt museum. Fin orientering i busserne af Jens Ahm og Arne Melby Petersen om museet og området. Vi fik en køretur i den gamle sporvogn med en velfortjent øl på vendepladsen. Vi sluttede af med en dejlig middag på Rønnede kro. 107 medlemmer deltog.

Den 2. juni var der arrangeret en tur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

Bevæbnet med drikkelse i lommerne kunne man selv gå rundt i de spændende omgivelser, udstillinger og bemandede aktiviteter. Der har været mange positive tilkendegivelser om denne tur.

Arrangementet sluttede med spisning på Restaurant Strandparken ud til vandet ved Holbæk. 97 medlemmer deltog.

Den 31. august skulle vi så ud at sejle. Turen gik til Hven med det gode skib Bjørnsholm.

Afgang fra Nyhavn kl. 9.30 i strålende flot solskinsvejr.

Ombord fik vi morgenkaffe og brød, med rigelig avec. En fin rolig sejltur og god stemning. På Hven blev vi i 2 busser kørt en tur rundt på øen med pitstop ved Kirkebakken, hvor vi kunne besigtige den gamle kirke og den meget flotte udsigt over sundet.

Tilbage på Bjørnsholm fik vi en frokostanretning med øl, vand vin og rigelig snaps. Der blev ret hurtigt en rigtig god og munter stemning, selv om fiskefileterne var kolde. Det var en meget smuk og stemningsfuld sejltur hjem - i strålende sol. Stemningen og humøret var højt ved ankomsten til Nyhavn. Alle fandt landgangen og kom sikkert i land.  110 medlemmer deltog.

Den 3. oktober fik vi så det udsatte foredrag med skuespiller Preben Kristensen og journalist Danni Travn.

En veloplagt Preben Kristensen fortalte om sit liv og virke i dialog med Danni under temaet Husk at være glad. Vi kom langt omkring i hans mangeårige karriere med morsomme anekdoter og gode grin.

Vi sluttede med sædvanlig frokost og fri bar. 103 medlemmer deltog.

Den 3. november var der så musikaften på spillestedet Bartof Station ved Frederiksbergcentret.

Vi mødtes kl. 19 til en rigtig lækker sandwich og fri bar. Baren var åben hele aftenen med både almindelige og flere specialøl, vin og vand.

Efter en kort indledning af Ivan Pedersen startede musikken kl. 20.

To gode bands var aftenens program. Ivans eget band ”Things We Do For Love” og efter pausen ”Black Maria” et 9 mands orkester med en god sangerinde med rigtig god og blandet rockmusik.

Rigtig høj stemning og på de første rækker var der fuld gang i dansende dejlige KKE damer, da vores egen rocksanger Jørgen Segall sang ”Johnny Bee Good”. Ikke et øje var tørt.

En rigtig god musikaften – 78 medlemmer deltog. 

De sidste gik ved 23´ tiden.

Torsdag den 8. december afholdt vi vores årlige julearrangement i Odd Fellow Palæet. 

Vi fik sædvanlig julefrokost med 4 serveringer og risalamande med mandelgave til hvert bord. Vi kom til at betale for 157 kuverter, men vi blev desværre kun 144, da vi i løbet af den sidste uge op til arrangementet fik 13 afbud. Forkølelse og influenza havde desværre holdt sit indtog.

Det har været et godt arrangements år. 733 har deltaget i arrangementerne. Det er 73 flere end i 2021, men stadig et stykke fra tidligere års ca. 1.000 deltagere.

Vi er selvfølgelig blevet færre medlemmer, og mon ikke også coronaspøgelset stadig har spillet ind, og en del ikke har haft mod på at deltage i større forsamlinger.

Vi håber på, at 2023 kan blive et helt almindeligt år – uden forhindringer.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer - medlemmerne – for god og positiv modtagelse af vores arrangementer.

Stor tak til bestyrelsen og til aktivitetsudvalget, med Gunnar og Vita i spidsen, for et godt konstruktivt og humørfyldt samarbejde.

Finn Andersen

 

Beretning på KKE's ordinære generalforsamling 17. marts 2022

I 2021 troede vi, helt frem til medio februar, at vi så havde fået mulighed for at afvikle vores ordinære generalforsamling som sædvanlig i marts måned. Men Corona restriktionerne var ikke på retur, så den måtte udskydes til oktober 2021.

I år i 2022 kan vi forhåbentlig snart - den 17. marts 2022 - samles i sædvanligt omfang til ordinær generalforsamling.

Jeg vil komme lidt ind på 2021, da vi på den udsatte generalforsamling 7. oktober også havde størstedelen af vores aktiviteter i 2021 med der.

Efter generalforsamlingen den 7. oktober 2021 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise  Bækmand , koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske og helt uundværlige administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel. 

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i de vilkår. 

Vi har på grund af Corona restriktioner og forsamlingsforbud – kun kunnet afholde 5 fysiske bestyrelsesmøder i dette foreningssår. Men vi har til gengæld haft en omfattende mail og telefon kommunikation, især i forbindelse med overvejelser og tolkninger af diverse udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder, om planlægning, muligheder og vilkår for at kunne afvikle, eller skulle aflyse arrangementer. 

Ved starten af 2021 var vi 315 medlemmer i alt. Ved indgangen til 2022 er der 304 tilknyttet vores forening, 251 seniorer, 12 arbejdsaktive, og 41 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 11 medlemmer i forhold til starten af 2021, men det jo en forventelig udvikling, da vi er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt, at man meddeler os, når I går på pension.

Lige nu er vi 302 – 12 arbejdsaktive, 41 ventelistemedlemmer og 249 seniorer. Afgangen sker primært fra venteliste- og arbejdsaktive medlemmer.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med 19 medlemmer om året i gennemsnit.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423. 

Primo 2017 -  400. 

Primo 2018 -  375.

Primo 2019 -  353.

Primo 2020 -  332

Primo 2021 -  315

Primo 2022 -  304

Hvis det fortsætter i den takt, har vi ca. 10 - 12 år tilbage som forening.  

Hvordan ser vi ud? Hvordan er vi organiseret? 

Vi kører med en udvalgsstruktur.

Økonomiudvalg: Finn, Inge-Lise, Leif og Thorkild.

Aktivitetsudvalg: Gunnar, Vita og Inge-Lise

Administrationsudvalg: Jens, Thorkild og Henning

Medlemsforhold: Vita - suppleret med Gunnel.

Fag - og tjenestemandsforhold: Leif og Jens

Vedtægtsudvalg: Finn, Jens, Thorkild, Henning og Ingelise.

Vi forsøger at være 2 på alle områder.

Vores Hjemmeside står Henning P. for, og han sikrer, at Billedgalleriet, hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra hvert arrangement, fungerer godt. Vita er bindeleddet i forbindelse tilmeldinger og afmeldinger til arrangementerne i samarbejde med Gunnel, og styrer de praktiske forhold omkring medlemsregistrering m.m. Thorkild er systemansvarlig og styrer Forening Let, som er vores tilmeldings- og regnskabssystem m.m., Inge-Lise er vores kasserer og økonomiansvarlig i KKE – finanser og formuen er fortsat intakt.  Gunnar er koordinator og tilrettelægger af vores arrangementer, og finder sammen med Vita nye arrangementer og muligheder, og får også jeres indsendte ideer og forslag, som vi ikke kan undvære. Jens er vores sekretær og står for nyhedsbreve og er vedtægtskyndig. Leif er næstformand, og han er kontaktled til vores søsterorganisationer i Frederiksberg og Gentofte og Fagforeningernes Hovedorganisation – tidligere FTF. Han og Jens følger fag– og tjenestemandsområdes udvikling.

Så er der formanden – det er mig - på 9´år.  Sikrer at foreningen kører optimalt, at der afholdes de fornødne møder, og kommunikation til medlemmerne. Er kontakten til Tryg TJM, Interesseforeningen, og Kommunen hvis behov. Er formand for Interesseforeningen afd.18 og koordinator i forhold til brug af vores årlige pulje mellem de trækningsberettigede organisationer – pt.  KKE og DOKS – Dansk Organist og Kantor Samfund. Deltager i Interesseforeningens generalforsamling og forbundsdage.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer fortsat rigtig godt, og synes nu indarbejdet hos alle. Langt de fleste kan huske deres medlemsnummer. Det er dog fortsat meget vigtigt, at I der tilmelder jer et arrangement ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til - nu kun sjældent - at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og ikke har tjekket om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert, at pågældende ser det, eller først for sent opdager det, og reagerer. Så står vi med en person, der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads, hvis den, der fejlagtigt er tilmeldt, dukker op. Vi kan ikke se hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig. Der har været tilfælde, hvor enkelte medlemmer ringer/mailer om, at de ikke modtager en kvittering ved tilmeldingen. Det kan ske, men oftest viser det sig, at kvitteringen er havnet i spamfiltret. Så tjek altid der inden I ringer.

Man kan også være på venteliste. Vær opmærksom på at man skal huske at tilkendegive, at man ønsker den tilbudte plads inden et døgn efter modtagelsen. Det står på meddelelsen.

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem. For at undgå gentagelser af ting som de 3 samarbejdspartnere allerede har sendt direkte til deres medlemmer, skal I selv gå ind på hjemmesiden og klikke på forsiden og evt. de 3 organisationer, TJM, Forbrugsforeningen og Lån og Spar, hjemmesider. De opdateres løbende ved eventuelle nyheder.

Kontingentet er fortsat 1.200 kr. årligt, og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april.  

Ventelistemedlemmer betaler fortsat 100 kr. årligt.

Egenbetalingen for deltagelse i vore arrangementer har typisk været 100 kr. Den er suspenderet indtil videre.

Vi får stadig tilskud til vores arrangementer fra Interesseforeningen, men kun i forhold til det antal deltagere der er forsikret i TJM. Ellers kun, hvor det kan have karakter af også at være et arrangement for at hverve nye medlemmer. 

Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får et årligt puljebeløb, som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg skal derfor på alle vores arrangementer promovere/oplyse om, at vi får støtte til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen. Det er uændret. 

Kort om arrangementerne i 2021. 

I 2021 har vi, på grund af de, fra myndighederne udstukne restriktioner, der er fulgt med Coronapandemien, kun kunnet mødes 6 gange. En gang i foråret og fem gange i efteråret. Vi plejer at have 9 arrangementer. Så vores program for 2021 blev lidt reduceret.

Forårsprogrammet måtte ændres, da vi på grund af Corona måtte aflyse busturen til Skåne og byrundturen i Kgs. Enghave, Teglholmen og H.C. Ørstedsværket og udskyde turen til Sorø Akademi, Meteorolog Jesper Theilgaard og Generalforsamlingen til efteråret.

Så det blev kun til et arrangement i foråret 2021.

Årets første arrangement, og det eneste i foråret blev så den 7. juni 2021. Villy – der havde arrangeret den aflyste byrundtur i Kgs. Enghave, havde rekognosceret i Sydsjælland. Så vi fik arrangeret en fantastisk tur til Skovtårnet i Rønnede med mulighed for at vandre op i det 45 meter høje flot konstruerede skovtårn med formidabel udsigt over Sjælland, eller gåtur i det smukke skovområde. En god motionstur op i tårnet, som de fleste heldigvis prøvede kræfter med. 

Efter anstrengelserne var der tid til at nyde en øl eller vand inden turen gik til Rønnede kro, hvor vi fik en overdådig middag med vine og tilbehør, som er blevet meget rost.

Problemet var, at vi faktisk kun, efter de gældende Corona regler, måtte være max. 50 personer. Efter forudgående snedige forhandlinger blev vi opdelt i 3 selskaber, så Kroen og vi opfyldte alle regler. Også at alle deltagere havde gyldig negativ test/pas.

En helt igennem fantastisk dag. 

95 medlemmer deltog i arrangementet.

Efterårsprogrammet 2021 har vi til gengæld kunnet gennemføre uden aflysninger.

Onsdag den 1. september afviklede vi den udsatte tur til Sorø Akademi og Klosterkirken. Dejlig bustur til området i flot vejr. Vi blev opdelt i 2 hold og fik en fin og oplysende rundtur i de historiske bygninger og kirke af 2 veloplagte guider. 

Vi kørte til Parnasparken, restaurant Parnas Haven, smukt beliggende ved søen, hvor vi indtog en dejlig frokost med tilbehør ad libitum.

Dejlig bustur hjem med et enkelt strækkeben stop.

100 medlemmer deltog.

Onsdag den 22. september fik vi så det udsatte foredrag med meteorolog Jesper Theilgaard, under titlen ” Mellem orkaner og klimaændringer”der i veloplagt stil gjorde os klogere på forskellige vejrfænomener, og hvad der måske venter os i fremtiden. 

Vi sluttede med sædvanligt dejligt smørrebrød og fri bar.

100 medlemmer deltog. 

Torsdag den 7. oktober fik vi så afviklet den udsatte ordinære generalforsamling i Odd. Fellow Palæet.

Ingen Corona begrænsninger i antal. 154 medlemmer deltog.

Generalforsamlingen blev afviklet i god stemning og hyggeligt samvær. Der var indkommet et forslag til drøftelse og afstemning, om hvorvidt vore arrangementer udelukkende skal afvikles i dagtimerne.

Resultatet af afstemningen var enstemmig meget klar. Vores arrangementer kan forsat indeholde aftenarrangementer som eksempelvis musikaftner og teaterbesøg.

De generelle vejledninger om afstand og kvadratmeter blev overholdt. Og vi sad Corona rigtigt ved 7 mandsborde.

Vi fik en rigtig fin middag med diverse vine og øvrigt tilbehør.

Referatet ligger på hjemmesiden.

Det var en fin generalforsamling, orienteringer fra TJM med konkurrence og flotte præmier.   

Onsdag den 20. oktober var det teateraften. 

104 medlemmer nød en rigtig flot teateraften i Det Ny Teater. Spillemand på en Tagryg var aftenens forestilling. Der var introduktion ved teaterdirektøren, velkomstdrink og en rigtig flot teatermenu. Med sangunderholdning under maden og rigtig gode pladser i teatret. Tilbagemeldingerne fra jer har været meget flotte.

Så det skal vi måske prøve igen.

Torsdag den 9. december nåede vi så at holde vores julearrangement. Det måtte vi jo aflyse i 2020.

Desværre var Corona igen på fremmarch i samfundet, og det satte sig selvfølgelig sine spor på deltagerantallet. Der var på et tidspunkt tilmeldt ca. 160, ved tilmeldingsfristens udløb var det 144. Vi endte med at 109 deltogAlene den sidste uge efter tilmeldingsfristen udløb kom der 27 afbud og 8 udeblev uden afbud. 

Alle fremviste enten gyldigt Corona pas eller gyldig negativ test. Det blev tjekket ved indgangen af en ansat i Odd. Fellow Palæet og mig. 

Desværre viste det sig, at mellem 15 – 20 deltagere er blevet smittet – testet positive nogle dage efter vores arrangement og bragt smitten videre. Jeg var selv en af de smittede.

Det kan man selvfølgelig ikke gøre for. Men det har betydet, at vi ikke har fundet det ansvarligt at gennemfører arrangementet den 19. januar.

Ca. 660 medlemmer har deltaget i vores arrangementer i 2021. Det er selvfølgelig en markant nedgang i forhold til de ca. 1.100, der på et normalt år deltager. Men det er dog 260 flere end i 2020.

Baggrunden er jo helt klart Corona krisen, som har betydet, at rigtig mange medlemmer ikke har haft lyst til at være i større forsamlinger, og at vi kun har kunnet gennemføre 6 arrangementer. 

Vi håber på bedre tider i 2022.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer/medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og for at I fortsat bakker op på trods af de ærgerlige aflysninger, vi desværre er nødt til at leve med.

Vi håber at kunne gennemføre de planlagte arrangementer for resten af 2022. Kun tiden vil vise det.

Stor tak til bestyrelsen og til aktivitetsudvalget med Gunnar, Vita og Inge-Lise i spidsen for et godt konstruktivt og humørfyldt samarbejde.

Finn Andersen


Beretning på KKE's ordinære generalforsamling, 7. oktober 2021

I år troede vi, at vi så havde fået mulighed for at afvikle vores ordinære generalforsamling som sædvanlig i marts måned. Corona restriktionerne var på retur - heldigvis, og ville forhåbentlig snart sikre, at vi igen kan samles i sædvanligt omfang.  MEN – vi blev også denne gang tvunget til at udskyde generalforsamlingen. Denne gang i 7 måneder. Så vær opmærksom på, at det er lidt gammelt stof.

Jeg vil komme lidt ind på 2021 på generalforsamlingen. Vi satser på at komme i almindelig gænge i 2022 med generalforsamling i marts 2022.

Efter generalforsamlingen d. 17. september 2020 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge-Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske og helt uundværlige administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i de vilkår.

Vi har på grund af Corona-restriktioner og forsamlingsforbud – max. 5 personer, kun kunnet afholde 2 fysiske bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i september sidste år. Men vi har til gengæld haft en omfattende mail - og telefonkommunikation, især i forbindelse med overvejelser og tolkninger af diverse udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder, om planlægning, muligheder og vilkår for at kunne afvikle eller skulle aflyse arrangementer. Vi har dog kunnet afholde revisionsmøde med vores interne revisorer,  idet vi kunne holde os på max. 5 personer.

Ved starten af 2020 var vi 332 medlemmer i alt. Ved indgangen til 2021 er der 315 tilknyttet vores forening, 255 seniorer, 17 arbejdsaktive, og 43 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 17 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt at man meddeler os når I går på pension.

Lige nu er vi 315 – 17 arbejdsaktive, 43 ventelistemedlemmer og 255 seniorer. Så det er en afgang på 17 i 2020.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 20 om året.

Primo 2015 - 459.

Primo 2016 - 423.

Primo 2017 - 400.

Primo 2018 - 375.

Primo 2019 - 353.

Primo 2020 - 332

Primo 2021 - 315

Hvis det fortsætter i den takt har vi ca. 10 -12 år tilbage som forening.

Hvordan ser vi ud? Hvordan er vi organiseret?

Som jeg orienterede om sidste år, kører vi med en udvalgsstruktur.

Økonomiudvalg: Finn, Inge-Lise, Leif og Thorkild.

Aktivitetsudvalg: Gunnar, Vita og Inge-Lise

Administrationsudvalg: Jens, Thorkild og Henning

Medlemsforhold: Vita - suppleret med Gunnel.

Fag- og tjenestemandsforhold: Leif og Jens

Vedtægtsudvalg: Finn, Jens, Thorkild, Henning og Inge-Lise.

Vi forsøger at være 2 på alle områder.

Vores Hjemmeside står Henning P. for, og han sikrer, at Billedgaleriet, hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra hvert arrangement, fungerer godt. Vita er bindeleddet i forbindelse med tilmeldinger og afmeldinger til arrangementerne i samarbejde med Gunnel, og styrer de praktiske forhold omkring medlemsregistrering m.m. Thorkild er systemansvarlig og styrer forening Let, som er vores tilmeldings- og regnskabssystem m.m., Inge- Lise er vores kasserer og økonomiansvarlig i KKE – finanser og formuen er fortsat intakt.  Gunnar er koordinator og tilrettelægger af vores arrangementer. Sammen med Vita finder de nye arrangementer og muligheder, og får også jeres indsendte ideer og forslag, som vi ikke kan undvære. Jens er vores sekretær og står for nyhedsbreve og er vedtægtskyndig. Leif er næstformand, og han er kontaktled til vores søsterorganisationer i Frederiksberg og Gentofte samt Fagforeningernes Hovedorganisation – tidligere FTF og LO. Han og Jens følger fag- og tjenestemandsområdes udvikling.

Så er der formanden – det er mig- på 8´år.  Sikrer at foreningen kører optimalt, at der afholdes de fornødne møder og kommunikation til medlemmerne. Er kontakten til Tryg TJM,  Interesseforeningen, Kommunen, hvis behov, og er formand for afd. 18- akademierne samt koordinator i forhold til brug af vores årlige pulje mellem de trækningsberettigede organisationer – pt. DOKS – dansk organist og kantor samfundDeltager i Interesseforeningens generalforsamling.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer også rigtig godt og synes nu indarbejdet hos alle. Langt de fleste kan huske deres medlemsnummer. Det er dog meget vigtigt, at I, der tilmelder jer et arrangement, ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat, af og til – dog nu sjældent, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert at pågældende ser det, eller først for sent opdager det, og reagerer. Så står vi med en person, der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs , for så er der jo ikke plads, hvis den, der fejlagtigt er tilmeldt, dukker op. Vi kan ikke se hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlems-nummeret, og man kan  straks se man er tilmeldt.

Så vær opmærksomme. Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret på mail.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb, men det kikser stadig for nogen, dog heldigvis nu meget få.

Sygdom er som bekendt hver mands herre, og det er selvfølgelig OK, men husk nu at skrive de arrangementer i tilmelder jer til ind i kalenderen. Bestyrelsen besluttede sidste år, at forsøge at dæmme op for problemet ved at afprøve en ændret tilmeldingsprocedure. Og det har hjulpet. Ændringen med, at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist, så man ikke længere kan tilmelde sig alle arrangementer på en gang, har givet en mere glidende tilmelding. Tilmelding skal typisk ske ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet kan først benyttes fra den anførte tilmeldingsdato dato for arrangementet.

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem. For at undgå gentagelser af ting, som de 3 samarbejdspartnere allerede har sendt direkte til deres medlemmer, skal I selv gå ind på hjemmesiden og klikke på forsiden og evt. de 3 organisationer - TJM, Forbrugsforeningen og Lån og Spar.

Kontingentet er fortsat 1200.- kr. årligt og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste fortsat 100.- kr.

Egenbetalingen for vore arrangementer typisk 100.- kr. har været suspenderet siden foråret 2020.

Vi får stadig tilskud til vores arrangementer fra Interesseforeningen, men kun i forhold til det antal deltagere, der er forsikret i TJM. I mange år har vi fået tilskud til vores arrangementer med et fast beløb. Det blev ændret for 5 år siden, til kun at kunne ydes i forhold til det antal TJM forsikrede, der deltager i arrangementet. Senere er det også besluttet, at TJM- tillidsmænd ikke vil komme til vore udflugtsarrangementer og ellers kun, hvor det kan have karakter af også at være for at hverve nye medlemmer.

Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får et årligt puljebeløb, som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg har på alle vores arrangementer reklameret for at tilslutte sig TJM-forsikringen udleveret foldere og fortalt, at vi får tilskud fra Interesseforeningen. Det er uændret. Det viser det sig fortsat, med erfaring fra de seneste par år, at selv om TJM tillidsmand m/k. deltager og evt. har indlæg, omdeler kort, besvarer spørgsmål, giver det stort set ikke refleksioner fra medlemmerne, og heller ikke ønsker om forsikringer. Det kan jo bl.a. skyldes, at dem, der er forsikret i TJM, og det er de fleste, er godt tilfredse med deres forsikring, og vi får jo ikke nye medlemmer ind.

Kort om arrangementerne i 2020.

I 2020 har vi, på grund af de fra myndighederne udstukne restriktioner der er fulgt med Corona pandemien, kun kunnet mødes 5 gange. En gang i foråret og fire gange i efteråretVi plejer at have 9 arrangementer. Så vores program for 2020 blev noget decimereret.

Vores tanker om besøg på et Krydstogtskib i juni, måtte jo desværre også skrottes.

Forårsprogrammet måtte aflyses med undtagelse af 19. februar 2020 med Drabschef Ove Dahl, årets første arrangement, hvor vi have en god formiddag, med en veloplagt drabschef, der levende berettede om arbejdet med forskellige mordsager og arbejdet i en drabsafdeling. Meget spændende og der var lejlighed til at købe hans spændende bøger om hans opklaringsarbejde i mange sager. Der deltog 130 medlemmer, som efter foredraget indtog en beskeden frokost, med øl, vand og vin ad libitum.

2´arrangement den 7. september 2020 lykkedes det at gennemføre på trods af Corona problemerne. Det var en meget vellykket busudflugt til Køge/Stevns. Af Coronamæssige hensyn og gældende restriktioner, måtte der kun deltage op til 90 personer. Kun 69 tilmeldte sig - efter mange afbud. Af sikkerhedsmæssige hensyn kørte vi i 2 busser, så man kun behøvede at sidde 1 person på hvert dobbelt sæde. Der blev udleveret mundbind og håndsprit. Enkelte kørte i egen bil.

En dejlig guidet rundtur rundt i Køge by og smuk bustur til Bøgeskoven, hvor vi indtog en rigtig dejlig overdådig frokostbuffet på traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Vi sad med udsigt over vandet, og i sædvanligt godt vejr.  Alle Coronaregler blev overholdt, og værten styrede på elegant vis, vores indtagelse af buffeten, og der blev skænket rigeligt op. Så der var sprit til både udvendigt og indvendigt brug.

3´arrangement den 17. september 2020 var vores udsatte ordinære generalforsamling.

På grund af særlige regler i Odd Fellow Palæet, der er omfattet af sektorpartnerskabs retningslinjer, var det muligt at afholde generalforsamlingen med op til 130 deltagere med gældende restriktioner og afstands- og kvadratmeterkrav opfyldt. 128 tilmeldte sig, men de sidste dage kom der afbud fra 34, så vil kom ned på 94 deltagere. Alle afbud fuldt forståelige under hensyn til de udmeldinger, der i lind strøm kom fra myndighederne.

Det var en god generalforsamling i en flot opdækket festsal, hvor vi sad Coronarigtigt.

4`arrangement d. 12. oktober var vores årlige Musikaften. Kommunen havde desværre lukket Krudttønden for musikarrangementer i resten af 2020. Så Ivan P. sørgede for et andet spillested, som blev spillestedet Bartof på Frederiksberg. Samtidig var forsamlingsforbuddet nu strammet, og der måtte kun deltage op til 80 personer i spillestedets hyggelige kælderlokaler. Et spændende sted hvor vi kunne sidde Coronakorrekt, med rette afstand og antal. Der var fri bar, som man kun kunne gå til med mundbind på. Kun 45 tilmeldte sig, og vi fik en formidabel flot musikaften med 3 bands i fantastisk spillehumør.

Stedets indehaver Charlotte sikrede med kærlig hård hånd, at alt forløb efter alle gældende forskrifter. Vi nød en sandwich og en meget velassorteret øl, vand og vinbar.

5`arrangement d. 11. november var noget, vi ikke har prøvet før. Det var et foredrags- og sangarrangement. Forfatteren Erik Lindsøe underholdt og fortalte om digteren, lyrikeren og komponisten Benny Andersens liv og virke. Vi medvirkede ved, som publikum at synge med på 6 af Benny Andersens sange. Det lød rigtig godt, og vi havde på forhånd fået sat bordopstilling og stole korrekt op, så korsang blev klaret efter Coronakorreglerne. Det var en god oplevelse. Og vi kan jo godt synge.

Vi sluttede med frokost, med øl, vand og vin, med efterfølgende kaffe med sødt. 60 medlemmer deltog.

Den traditionelle julefrokost i december måtte desværre aflyses på grund af de skærpede forsamlingsforbud.

I 2020 har der deltaget 400 medlemmer i vores arrangementer. Det er en markant nedgang i forhold til 2019, hvor 1092 deltog. Baggrunden er jo helt klart Corona krisen, som har betydet, at rigtig mange medlemmer ikke har haft lyst til at være i større forsamlinger, og at vi kun har kunnet gennemføre 5 arrangementer.

Hvad så med 2021.

Vi har i bestyrelsen besluttet at lave et fuldt forårsprogram, som jo blev sendt ud lige før jul. Vi har gjort det, selv om det måske ville vise sig, at Corona pandemien ikke slipper sit tag så hurtigt, som vi håber. Men vi ville være godt forberedte på igen, hurtigst muligt at kunne få gang i vores fællesaktiviteter.

Desværre har vi allerede måttet aflyse vores første arrangement i 2021 d. 10. februar, hvor vi skulle have haft besøg af den kendte vejrvært Jesper Theilgaard.  Forhåbentlig kommer vi snart i normal gænge. (Ny dato for dette arrangement er blevet 22. september.)

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og for at I tålmodigt bakker op, trods de aflysninger, vi må leve med. Vi håber at kunne gennemføre de planlagte arrangementer resten af året. Stor tak til bestyrelsen, og til aktivitetsudvalget med Gunnar og Vita i spidsen for et godt, konstruktivt og humørfyldt samarbejde. 

Finn A.


Beretning på KKE's ordinære generalforsamling,  18. marts 2021

I år har vi så fået mulighed for at afvikle vores ordinære generalforsamling som sædvanlig i marts måned. Corona restriktionerne er måske på retur – heldigvis, og vil forhåbentlig snart sikre, at vi igen kan samles i sædvanligt omfang.

Efter generalforsamlingen d. 17. september 2020 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge - Lise Bækmand, koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske og helt uundværlige administrative hjælp på kontoret, fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. FTF og LO fusionerede i foråret 2018 og hedder nu FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i de vilkår.

Vi har på grund af Corona restriktioner og forsamlingsforbud – max. 5 personer, kun kunnet afholde 2 fysiske bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i september sidste år. Men vi har til gengæld haft en omfattende mail og telefonkommunikation, især i forbindelse med overvejelser og tolkninger af diverse udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder, om planlægning, muligheder og vilkår for at kunne afvikle eller at skulle aflyse arrangementer. Vi har dog kunnet afholde revisionsmøde med vores interne revisorer, idet vi kunne holde os på max. 5 personer.

Ved starten af 2020 var vi 332 medlemmer i alt. Ved indgangen til 2021 er der 315 tilknyttet vores forening, 255 seniorer, 17 arbejdsaktive og 43 ventelistemedlemmer. Det er et fald på 17 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive. Det er derfor vigtigt at man meddeler os når I går på pension.

Lige nu er vi 315 – 17 arbejdsaktive, 43 ventelistemedlemmer og 255 seniorer. Så det er en afgang på 17 i 2020.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 20 om året.

Primo 2015 - 459.

Primo 2016 - 423.

Primo 2017 - 400.

Primo 2018 - 375.

Primo 2019 - 353.

Primo 2020 - 332

Primo 2021 - 315

Hvis det fortsætter i den takt har vi ca. 10 -12 år tilbage som forening.

Hvordan ser vi ud? Hvordan er vi organiseret?

Som jeg orienterede om sidste år, kører vi med en udvalgsstruktur.

Økonomiudvalg: Finn, Inge-Lise, Leif og Thorkild.

Aktivitetsudvalg: Gunnar, Vita og Inge-Lise

Administrationsudvalg: Jens, Thorkild og Henning

Medlemsforhold: Vita - suppleret med Gunnel.

Fag- og tjenestemandsforhold: Leif og Jens

Vedtægtsudvalg: Finn, Jens, Thorkild, Henning og Ingelise.

Vi forsøger at være 2 på alle områder.

Vores hjemmeside står Henning P. for og han sikrer, at billedgalleriet,  hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra hvert arrangement, fungerer godt. Vita er bindeleddet i forbindelse tilmeldinger og afmeldinger til arrangementerne i samarbejde med Gunnel, der styrer de praktiske forhold omkring medlemsregistrering m.m. Thorkild er systemansvarlig og styrer ForeningLet, som er vores tilmeldings- og regnskabssystem m.m. Inge- Lise er vores kasserer, økonomiansvarlig samt holder kontrol med finanser og om formuen fortsat er intakt.  Gunnar er koordinator og tilrettelægger af vores arrangementer, og finder sammen med Vita nye arrangementer og muligheder, og får også jeres indsendte ideer og forslag, som vi ikke kan undvære. Jens er vores sekretær og står for nyhedsbreve og er vedtægtskyndig. Leif er næstformand og han er kontaktled til vores søsterorganisationer i Frederiksberg og Gentofte samt Fagforeningernes Hovedorganisation – tidligere FTF. Han og Jens følger fag – og tjenestemandsområdes udvikling.

Så er der formanden – det er mig på 7´år.  Sikrer at foreningen kører optimalt, at der afholdes de nødvendige møder samt kommunikation til medlemmerne. Er kontakten til Tryg TJM, Interesseforeningen, Kommunen hvis behov, er formand for afd. 18 – akademierne, og korordinator i forhold til brug af vores årlige pulje mellem de trækningsberettigede organisationer – pt. DOKS – dansk organist og kantor samfund. Deltager i Interesseforeningens generalforsamling.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer også rigtig godt og synes nu indarbejdet hos alle. Langt de fleste kan huske deres medelmsnummer. Det er dog meget vigtigt, at I der tilmelder jer et arrangement ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til – dog nu kun sjældent, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer og IKKE har tjekket, om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering, og det er jo ikke sikkert at pågældende ser det, eller først for sent opdager det og reagerer. Så står vi med en person, der siger, jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs, for så er der jo ikke plads, hvis den, der fejlagtigt er tilmeldt dukker op. Vi kan ikke se, hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks, man tilmelder sig.

Så vær opmærksomme. Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret med en mail.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb, og det kikser stadig for nogen. Heldigvis nu meget få.

Sygdom er som bekendt hver mands eje, og det er selvfølgelig ok, men husk nu at skrive de arrangementer i tilmelder jer til ind i kalenderen. Bestyrelsen besluttede sidste år at forsøge at dæmme op for problemet ved at afprøve en ændret tilmeldingsprocedure. Og det har hjulpet.  Ændringen med, at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist, så man ikke længere kan tilmelde sig alle arrangementer på en gang, har givet en mere glidende tilmelding. Tilmelding skal typisk ske ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet kan først benyttes fra den anførte tilmeldingsdato dato for arrangementet.

Nyhedsbreve udsendes ind i mellem. For at undgå gentagelser af ting, som de 3 samarbejdspartnere allerede har sendt direkte til deres medlemmer, skal I selv gå ind på hjemmesiden og klikke på forsiden og evt. de 3 org. TJM, Forbrugsforeningen og Lån og Spar.

Kontingentet er fortsat 1200.- kr. årligt og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april.  Venteliste fortsat 100 kr.

Egenbetalingen for vores arrangementer er typisk 100.- kr. kontant.

Vi har undersøgt muligheden for evt. brug af mobil pay. I nyhedsbrevet juni 2019, har vi beskrevet hvorfor vi ikke ønsker at benytte denne betalingsform. Bl.a. vil det være meget besværligt og udgiftskrævende for foreningen at skulle etablere. Vi vil skulle betale for hver transaktion.

Der er ikke egenbetaling til teateraftenen, julefrokosten og generalforsamlingen. Og også i år er egenbetalingen generelt droppet.

Vi får stadig tilskud til vores arrangementer fra Interesseforeningen, men kun i forhold til det antal deltagere, der er forsikret i TJM.I mange år har vi fået tilskud til vores arrangementer med et fast beløb. Det blev ændret for 5 år siden, til kun at kunne ydes i forhold til det antal TJM forsikrede, der deltager i arrangementet. Senere er det også besluttet, at TJM-tillidsmænd ikke vil komme til vores udflugtsarrangementer og ellers kun, hvor det kan have karakter af også at være for at hverve nye medlemmer.

Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får et årligt puljebeløb som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg har på alle vores arrangementer reklameret for at tilslutte sig TJM-forsikringen udleveret foldere og fortalt, at vi får tilskud fra Interesseforeningen. Det er uændret. Det viser sig fortsat, med erfaring fra de seneste par år, at selv om en TJM-tillidsmand mk. deltager og evt. har indlæg, omdeler kort, besvarer spørgsmål, giver det stort set ikke refleksioner fra medlemmerne, og heller ikke ønsker om forsikringer. Det kan jo bl.a. skyldes, at dem der er forsikret i TJM, og det er de fleste, er godt tilfredse med deres forsikring, og vi får jo ikke nye medlemmer ind.

Kort om arrangementerne i 2020.

I 2020 har vi på grund af de fra myndighederne udstukne restriktioner, der er fulgt med Corona pandemien, kun kunnet mødes 5 gange. En gang i foråret og fire gange i efteråretVi plejer at have 9 arrangementer. Så vores program for 2020 blev noget decimereret.

Vores tanker om besøg på et Krydstogtskib i juni, måtte jo desværre også skrottes.

Forårsprogrammet måtte aflyses med undtagelse af 19. februar 2020 med Drabschef Ove Dahl, årets første arrangement, hvor vi havde en god formiddag, med en veloplagt drabschef, der levende berettede om arbejdet med forskellige mordsager og arbejdet i en drabsafdeling. Meget spændende og der var lejlighed til at købe hans spændende bøger om hans opklaringsarbejde i mange sager. Der deltog 130 medlemmer, som efter foredraget indtog en beskeden frokost med øl, vand og vin ad libitum.

2´arrangement den 7. september 2020 lykkedes det at gennemføre på trods af Corona problemerne. Det var en meget vellykket busudflugt til Køge/Stevns. Af Coronamæssige hensyn og gældende restriktioner, måtte der kun deltage op til 90 personer. Kun 69 tilmeldte sig - efter mange afbud. Af sikkerhedsmæssige hensyn kørte vi i 2 busser, så man kun behøvede at sidde 1 person på hvert dobbelt sæde. Der blev udleveret mundbind og håndsprit. Enkelte kørte i egen bil.

En dejlig guidet rundtur rundt i Køge by, og smuk bustur til Bøgeskoven, hvor vi indtog en rigtig dejlig overdådig frokostbuffet på traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Vi sad med udsigt over vandet, og i sædvanligt godt vejr.  Alle Coronaregler blev overholdt, og værten styrede på elegant vis vores indtagelse af buffeten, og der blev skænket rigeligt op. Så der var sprit til både udvendigt og indvendigt brug.

3´arrangement den 17. september 2020 var vores udsatte ordinære generalforsamling.

På grund af særlige regler i Odd.Fellow Palæet, der er omfattet af sektorpartnerskabs- retningslinjer, var det muligt at afholde generalforsamlingen med op til 130 deltagere. Med alle gældende restriktioner og afstands- og kvadratmeterkrav opfyldt. 128 tilmeldte sig, men de sidste dage kom der afbud fra 34, så vi kom ned på 94 deltagere. Alle afbud fuldt forståelige under hensyn til de udmeldinger der i lind strøm kom fra myndighederne.

Det var en god generalforsamling i en flot opdækket festsal, hvor vi sad Coronarigtigt.

4`arrangement d. 12. oktober var vores årlige Musikaften. Kommunen havde desværre lukket Krudttønden for musikarrangementer i resten af 2020. Så Ivan P. sørgede for et andet spillested, som blev spillestedet Bartof på Frederiksberg. Samtidig var forsamlingsforbuddet nu strammet, og der måtte kun deltage op til 80 personer i spillestedets hyggelige kælderlokaler. Et spændende sted hvor vi kunne sidde Coronakorrekt, med rette afstand og antal. Der var fri bar, som man kun kunne gå til med mundbind på. Kun 45 tilmeldte sig, og vi fik en formidabel flot musikaften med 3 bands i fantastisk spillehumør.

Stedets indehaver Charlotte sikrede med kærlig hård hånd, at alt forløb efter alle gældende forskrifter. Vi nød en sandwich, og en meget velassorteret øl, vand og vin bar.

5`arrangement d. 11. november var noget vi ikke har prøvet før. Det var et foredrags- og sangarrangement. Forfatteren Erik Lindsøe underholdt og fortalte om digteren, lyrikeren og komponisten Benny Andersens liv og virke. Vi medvirkede ved, som publikum at synge med på 6 af Benny Andersens sange. Det lød rigtig godt, og vi havde på forhånd fået sat bordopstilling og stole korrekt op, så korsang blev klaret efter Corona- kor reglerne. Det var en god oplevelse. Og vi kan jo godt synge.

Vi sluttede med frokost, med øl, vand og vin, med efterfølgende kaffe med sødt. 60 medlemmer deltog.

Den traditionelle julefrokost i december måtte på grund af forsamlingsforbuddet, desværre aflyses.

I 2020 har der deltaget 400 medlemmer i vores arrangementer. Det er en markant nedgang i forhold til 2019, hvor 1092 deltog. Baggrunden er jo helt klart Coronakrisen, som har betydet, at rigtig mange medlemmer ikke har haft lyst til at være i større forsamlinger, og at vi kun har kunnet gennemføre 5 arrangementer.

Hvad så med 2021.

Vi har i bestyrelsen besluttet at lave et fuldt forårsprogram, som jo blev sendt ud lige før jul. Vi har gjort det, selv om det måske vil vise sig, at Coronapandemien ikke slipper sit tag så hurtigt som vi håber. Men vi vil være godt forberedte på igen, hurtigst muligt at kunne få gang i vores fællesaktiviteter.

Desværre har vi allerede måttet aflyse vores første arrangement i 2021 d. 10. februar, hvor vi skulle have haft besøg af den kendte vejrvært Jesper Theilgaard.  Forhåbentlig kommer vi snart i normal gænge.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og for, at i tålmodigt bakker op trods de aflysninger, vi må leve med. Vi håber at kunne gennemføre de planlagte arrangementer resten af året. Stor tak til bestyrelsen, og til aktivitetsudvalget med Gunnar og Vita i spidsen, for et godt, konstruktivt og humørfyldt samarbejde. 

Finn A.

Beretning på KKE´s ordinære generalforsamling,  17. September 2020 

Efter generalforsamlingen d. 28.marts 2019 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, næstformand Leif Groth, kasserer Inge – Lise  Bækmand , koordinator for aktivitetsudvalget Gunnar Petersen, sekretær Jens Ahm og bestyrelsesmedlemmer Thorkild Andersen, Vita Seehuusen og Henning Petersen og Inga Hansen.

Inga har været syg i en længere periode, og udtrådte af bestyrelsen sidste år, som oplyste om sidste år. Vi har besluttet at forslå, at bestyrelsen reduceres med et medlem – til 7 + formanden. Vores medlemstal er faldende, og vi har konstatere , at vi kan klare opgaverne med en færre. Det er på dagsordenen under valg.

Gunnel Arnesen, som er vores fantastiske administrative hjælp på kontoret fortsætter heldigvis også.

Vi har et rigtig godt forhold til vores værtsfolk i SAFU, som også sætter stor pris på Gunnel.

Vi bor godt og billigt i Niels Hemmingsens Gade 20 B. FTF og LO fusionerede i foråret 2018 og hedder nu FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi bor til leje hos SAFU, og der er ikke nogen ændringer i de vilkår.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde i foreningsåret.  Vi har kun kunnet mødes fysisk en gang i dette foråret p.g.a af coronarestriktioner. Men vi har vist aldrig haft så stor mail - og telefonkommunikation, som i den periode, især i forbindelse med, at vi måtte aflyse generalforsamling, juridske overvejelser i den forbindelse,   overvejelser og beslutning om at aflyse vore arrangementer. 

Ved starten af 2019 var vi 353 medlemmer i alt. Ved indgangen til 2020 er der 332 tilknyttet vores forening, 255 seniorer , 22 arbejdsaktive , og 55 venteliste-medlemmer. Det er et fald på 21 medlemmer i forhold til sidste år, men det jo en forventelig udvikling, da vi er en lukket forening, der ikke tager nye medlemmer ind. Vores fødekæde er ventelistemedlemmerne og de arbejdsaktive.  Det er derfor vigtigt at man meddeler os når I går på pension.

Lige nu er vi 318 –august 2020, 20 arbejdsaktive, 47 ventelistemedlemmer og 251 seniorer. Så det er en afgang på 14 i år.

Ser man på perioden fra vi startede i 2014, er medlemstallet faldet med ca. 20 om året.

Primo 2015 – 459.

Primo 2016 – 423.

Primo 2017 – 400.

Primo 2018 – 375.

Primo 2019 – 353.

Primo 2020 -  332

Hvis det fortsætter i den takt har vi ca. 10 -12 år tilbage som forening.

Vi har selv overtaget adm. af vores hjemmeside fra juli 2019. Den ser lidt anderledes ud end før, men har alle det samme funktioner. Og der har da heller ikke vist sig problemer for medlemmerne ved at bruge den ved tilmeldinger til arrangementerne.  Jeg håber I har bemærket den nye mulighed – Billedgaleriet – hvor vi forsøger at lægge enkelte fotos ind fra arrangementerne. Det er rigtig godt. Det er Hennings ide , og det er ham der administrerer hjemmesiden.

Vores tilmeldingssystem med brug af medlemsnummer fungerer faktisk  også rigtig godt. Det er dog meget vigtigt at I, der tilmelder jer et arrangement  ALTID husker at bruge jeres EGET medlemsnummer.

Det sker desværre fortsat af og til - nu kun sjældent-, at nogen har tilmeldt sig på et forkert medlemsnummer, og IKKE har tjekket om de har fået en mailkvittering på, at de er tilmeldt. Hvis man ikke får en mailkvittering inden for få minutter, så er man ikke tilmeldt, og en anden stakkels person får så en tilmeldingskvittering , og det er jo ikke sikkert at pågældende ser det, eller først for sent opdager det, og reagerer. Så står vi med en person der siger jeg har tilmeldt mig, men vi kan ikke se det. Og så er h…….. jo løs , for så er der jo ikke plads, hvis den der fejlagtigt er tilmeldt, dukker op. Vi kan ikke se hvem der har glemt at reagere på manglende kvitteringsmail. Mailkvittering sendes til medlemsnummeret, og man kan se det straks man tilmelder sig.

Så vær opmærksomme. Hvis I fejlagtigt modtager en kvittering og ikke selv har tilmeldt jer, så meddel det til kontoret.

Afbud skal altid meddeles inden tilmeldingsfristens udløb, og det kikser stadig for nogen.

Sygdom er som bekendt hver mands herre, og det er selvfølgelig ok, men husk nu at skrive de arrangementer i tilmelder jer til ind i kalenderen. Bestyrelsen besluttede sidste år, at forsøge at dæmme op for problemet ved at afprøve en ændret tilmeldingsprocedure. Og det har hjulpet. Ændringen med at hvert arrangement har sin egen tilmeldingsfrist, så man ikke længere kan tilmelde sig alle arrangementer på en gang, har givet en mere glidende tilmelding. Tilmelding skal typisk ske ca. 6 uger før afholdelsen. Registreringssystemet jo kan først benyttes fra den anførte tilmeldingsdato dato for arrangementet.

Erfaringen viser at der har været et markant fald i afbud efter fristens udløb. Afbud sker i stigende grad til tiden. Der har faktisk kun været meget få udeblivelser, så jeg har kun skullet skrive et henstillingsbrev til ganske få.

Nyhedsbrev udsendes ind i mellem. Der har ofte været en del gentagelser af ting, som de 3 samarbejdspartnere allerede har sendt direkte til deres medlemmer , hvorfor vi vil begrænse den del af nyhedsbrevet. Gå selv ind og klik på de 3 organiationer TJM, Forbrugsforeningen og Lån og Spar, via hjemmesiden.

Kontingentet er fortsat 1200.- kr . årligt og dækker perioden fra 1. januar til 31. december, selv om det først opkræves i april. Venteliste fortsat 100.- kr.

Egenbetalingen for vore arrangementer er typisk 100.- kr. kontant.

Vi har undersøgt muligheden for evt. brug af mobil pay, som vi drøftede sidste år. I  nyhedsbrevet juni 2019, har vi beskrevet hvorfor vi ikke ønsker at benytte denne betalingsform. Bl.a. vil det være meget besværligt og udgiftskrævende for foreningen at skulle etablere.  Vi vil skulle betale for hver transaktion . Endvidere ville det betyde et stort ekstra arbejde for kassereren, da hver enkelt transaktion skal bogføres. Så den 100.- kr. seddel der skal betales er langt den nemmeste og mindst tidskrævende metode, både ved betalingen og administrationen. Så man må altså forbi en hæveautomat hvis man ikke har kontanter. Man kan jo evt. sørge for at have nogle 100.- kr. sedler liggende.

Der er ikke egenbetaling til teateraftenen, julefrokosten og generalforsamlingen.

Der er jo sket et par markante ændringer for vores tilskudsmuligheder fra efteråret  2018, som har indflydelse på arrangementerne både i forhold til hvor de afholdes, og vores muligheder for tilskud fra TJM og Interesseforeningen.

Vi kan som bekendt ikke benytte rådhuset mere – men det drøftede vi jo sidste år, og det er der ikke ændringer i.

Tilskud til vores arrangementer fra TJM og Interesseforeningen er også i forandring.

I mange år har vi fået tilskud til vores arrangementer med et fast beløb. Det blev ændret for 5 år siden, til kun at kunne ydes i forhold til det antal TJM forsikrede der deltager i arrangementet. Senere er det også besluttet at TJM ikke vil komme til vore udflugts-arrangementer. For at få tilskud altid  skal der være en TJM tillidsrepræsentant til stede.  Afd. 18, som vi hører til, og som jeg er formand for, får et årligt puljebeløb som vi kan søge tilskud fra til hvert arrangement. Jeg har på alle vores arrangementer reklameret for at tilslutte sig TJM forsikringen ,udleveret foldere og fortalt at vi får tilskud fra Interesseforeningen. Det er uændret.

Ændringen er for så vidt forståelig, da TJM jo også er en forretning, der skal søge at få nye forsikringstagere eller opgraderet gældende forsikringer. Det er også noget skatteretligt for TJM og Interesseforeningen.

Vi afholder 8-9 arrangementer om året, og det er mange ressourcer TJM skulle sætte af til os. Så derfor må de også se på hvad det giver dem, at deltage i alle vores arrangementer.

Det viser det sig fortsat, med erfaring fra 2018/2019, at selv om TJM tillidsmand m/ k. deltager, har indlæg, omdeler kort og besvarer spørgsmål, giver det stort set ikke refleksioner fra medlemmerne, og heller ikke ønsker om forsikringer. Det kan jo bl.a. skyldes, at dem der er forsikret i TJM, og det er de fleste, er godt tilfredse med deres forsikring, og vi får jo ikke nye medlemmer ind.

Det betyder, at TJM , som I har bemærket ikke deltager så ofte, og slet ikke på vores udflugtsture. Vi har været glade for at de deltager, men vi bidrager stort set ikke med kundetilgang. Vi er glade for at de er her i dag.

TJM har i august/september 2019 udsendt brev til alle forsikrede, både arbejdsaktive og pensionerede forsikringstagere, om at forsikringspræmien ikke længere kan trækkes direkte i løn eller pension. Fra 1. oktober 2019 skal man selv sørge for at betale forsikringspræmien – og alle fik tilsendt et girokort med oplysning om hvordan man tilmeldte sig betalingsservice. Jeg blev kontaktet af kommunen – økonomiforvaltningen herom i foråret 2019, idet man i kommunen ikke vidste hvilken aftale der var indgået i sin tid mellem KKE og forsikringsselskabet. Man ønskede at minimere kommunens administrative udgifter. Kommunen lovede at alle ville få et længere varsel. Dette skete fra 1.oktober 2019 med kvartalsvis betaling af forsikringspræmien. Man modtog et girokort og vejledning i at få betalingsservice etableret. Så nu har vi mere i pensionsudbetaling, Men HUSK at betale via betalingsservice så I ikke ryger ud af forsikringen. Mange har spurgt om TJM ikke kan ændre betalingen til at være månedsvis. Det har jeg videregivet til TJM, men har ikke fået et endeligt svar. Måske TJM deltagren i dag kan fortælle noget om det.

I 2019 har vi haft 9 arrangementer - med stor tilslutning. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger på alle arrangementerne. Der er kommet rigtig mange fine tilkendegivelser og ønsker om, at vi fortsætter i samme spor. Vores 2 aftenarrangementer -musikarrangementet i Klondyke og teaterbesøget på Betty Nansen ønsker mange fortsat bliver en fast bestanddel. Så det holder vi fast i i.v.

Kort om arrangementerne i 2019:

Første arrangement d. 6. februar 2019  var et foredragsarrangement i Odd. Fellow Palæets smukke blå sal, hvor forfatteren Storm Steensgaard holdt et fornøjeligt foredrag om Kunsten at brokke sig, noget mange kunne nikke genkendende til. Oplistningen af brokketyper og muligheder i humørfuldt stil, gav mange af de tilstedeværende et godt indblik i brokketyper og muligheder. Mange tog billeder af den lange liste af brokketyper og muligheder. 115 deltagere, og dejlig frokost med drikkevarebuffet blev indtaget. Stor tilfredshed med arrangementet.

Det andet arrangement var den 28. marts 2019 var den ordinære generalforsamling, som afholdtes for første gang i Odd Fellow Palæets flotte Kongesal. Flot sal , flot opdækning, lidt trangt da vi var rigtig mange. I dag har vi festsalen/koncertsalen og bedre plads.

Det var en god eftermiddag og aften, med god stemning og dialog. Fint indlæg fra TJM forsikringstillidsmand, TJM konkurrence om en DAB radio , fin middag med diverse vine, og efterfølgende bar. Flot arrangement, stor ros til Odd. F.P. fin service. Der deltog 174 medlemmer heraf 134 TJM forsikrede.

3´arrangement d. 6. maj 2019 var et besøg i Korsbæk på Bakken. Skyerne spredte sig og solen brød frem kl. 11, som planlagt, og vi fik en rigtig god omvisning i Korsbæk i 4 hold. Vi sluttede på jernbanehotellet med god frokostmenu, hvor vi blev betjent af et meget stiligt personale, vi var konsekvent D- is, og vi fik besøg af flere af de kendte figurer fra Matador. Der var øl, vin og vand ad libitum, det kan vi jo godt lide. Af  praktiske grunde suspenderes egenbetalingen på de 100.- kr. så man i stedet selv kunne bruge beløbet på snaps eller lignende. Vi sluttede kl. 15, og mange benyttede lejligheden til at bese bakken nærmere, i det gode vejr. 121 medlemmer deltog, heraf 97 TJM forsikrede.

4´arrangement d. 19. juni 2019 var Krydstogt på Øresund. 

131 morgenfriske medlemmer mødte op til afgang kl. 9.00 fra Nyhavn med det gode skib M/S Bjørnsholm. Vi havde lejet hele skibet – hele dagen, i sikker forventning om smukt sejlervejr.

Og vejret var rigtig smukt.

Morgenmad på skibet med kaffe og avec. Skøn sejltur til Flakfortet. Fri bar om bord. Vandremulighed på Flakfortet, videre sejltur på Øresund, forbi vindmøllerne og under Øresundsbroen til Dragør med guidet rundtur der.

Derefter videre sejltur og flot frokost om bord med fri bar og lokal snaps.

Der har været rigtig mange tilbagemeldinger fra jer, med stor ros til arrangementet og til Bjørnsholms besætning og personale for meget flot service og tålmodighed. Som Thomas udtrykte det – jeg er svært bange for at selskabet går konkurs – efter vi har ryddet både fødevarelageret og baren. 131 medlemmer deltog , heraf 101 TJM forsikrede. Mange endte i Nyhavn.

Efter sommerpausen.

5´arrangement d. 28. august 2019- en guidet havnerundfart med efterfølgende frokost på Ravelinen.

Vi mødtes ved Toldboden ved pavillonerne ved By og Havns hovedsæde. 121 morgenfriske medlemmer var mødt op til en fin dag på vandet i Københavns havn. En hel del over en time før afgang.

Vi skulle have været afsted kl. 10.00, men båden kom ikke. Lidt uro i geledderne, alle kiggede betænkeligt op på den sorte himmel og de tiltagene lyn, med tydelig frygt for øsregn.

Der blev ringet til rederiet, der kunne oplyse ,at baggrunden for forsinkelsen var, at de havde problemer med at få de store mængder drikkevare vi havde bestilt om bord på båden, og finde plads. Og vi må erkende , og havde stor forståelse for problemet, når mere end 500 stk. drikkevare skulle bringes om bord.

Vi kom tørskoede af sted, og en veloplagt guide Jens Andersen og en kyndig kaptajn, gav os en rigtig god 3 timers havnerundtur i hele havnen og fin orientering om de vi så undervejs.

Der blev sejlet snacks ud med særlig båd, og der blev uddelt regnslag, som der heldigvis kun blev meget lidt brug for. For som sædvanlig fik vi rigtig godt vejr og en rigtig god tur. Alle bidrog til at vi gjorde et stort indhug i drikkevareforsyningen og at saltbalancen kunne holdes. Ingen gik tørstige fra borde.

Kl. 13 kunne vi gå i land ved Torvegade i Christians Kanal og vandre til Ravelinen i flot solskinsvejr, hvor vi fik Ravelinens berømte ” store kolde bord” med 8 forskellige lækkerier, en fantastisk god frokost med rigeligt tilbehør. Kl. 17.30 kunne vi slutte efter en rigtig flot dag.

6´arrangement d. 19 september 2019 et foredrag om årets gang i kongehuset. Torben Nielsen, der har arbejdet i kongehuset i over 40 år, tog os via power pointshow og anekdoter gennem et typisk år i kongehuset. Det var hyggeligt og gav et godt indtryk af livet i kongehuset. Vi var i Odd Fellow Palæets festsal/koncertsal der var fint opdækket. TJM tillidsmand Søren Hvilsom deltog med indlæg om den nye betalingsordning for forsikringspræmien. Han havde medbragt 2 DAB radioer, som blev udloddet til 2 medlemmer blandt de mange deltagere der afleverede de uddelte forsikringskort. Flere havde spørgsmål til ham under frokosten. Vi var 85 deltagere heraf ca. 75 forsikrede i TJM.

7´arrangement d. 9. oktober 2019 var musikaftenen i Krudttønden. Tre veloplagte bands underholdt de 76 fremmødte medlemmer, godt guidet igennem af Ivan Pedersen. Igen en helt fantastik og succesfuld munter aften, med rigtig god musik leveret af kendte musikere. Vi skulle have været flere til denne festlige aften. Vi må være 110 , men for første gang var vi under 80. Vi var 76 heraf 69 forsikrede i TJM.

8´arrangement d. 7 november 2019 var den traditionelle teateraften i Betty Nansen teatret . Forestillingen ” En skærsommernats Drøm” . 80 billetter var bestilt , da vi oftest ikke er flere til aftenarrangementerne. Der kom sør´me venteliste. Det lykkedes at få fat i 10 ekstra billetter, så vi blev 90. Det var en forrygende forestilling. Helt speciel fortolkning af sommernattens hændelser. Desværre var det en uge for tidligt – ellers ville vi måske have set hinanden i badekåbe og bar r.. da der var nøgenforestilling ugen efter. Det ville have været en oplevelse.

9´arrangement d.10. december 2019 – var den traditionelle julefrokost, som blev afholdt i Odd Fellow Palæets smukke omgivelser . 187 medlemmer var tilmeldt, men vi endte på 179. Vi sad i den smukt opdækkede festsal med glade og humørfyldte medlemmer. En rigtig dejlig  julefrokost , med dejlig mad, og rigeligt at drikke.  Mandelgave på hvert bord, og gode og konstruktive forhandlinger mellem bordene , omkring fordeling af ” overskydende” snaps, cognac og Bailey.  Der var høj stemning ved de 19 veldækkede borde, og ingen gik tørstige hjem ved 15.30 tiden. Vi fik ønsket hinanden glædelig jul og godt nytår. Der deltog 2 forsikringstillidsmænd fra TJM.

Jeg vil gentage det jeg nævnte i indledningen. Der er sket et markant fald i udeblivelser – det er positivtAntallet af afbud efter tilmeldingsfristens udløb , er også for nedadgående.  Vi/ I kan kun forebygge det ved at huske at skrive datoerne ind i jeres kalender, og måske også en uge før, så man hvis man har forregnet sig , kan nå at meddele afbud inden fristens udløb. Det er ærgerlige penge vi må af med. Vi skal betale for det antal der er bestilt på tilmeldingstidspunktet.

1092 har deltaget i arrangementerne i 2019. Det er flere end sidste år, og det højeste antal nogensinde, selv om vi er blevet færre medlemmer.

Tak til jer / medlemmerne for en god og positiv modtagelse af vores arrangementer, og tak til bestyrelsen, og til aktivitetsudvalget med Gunnar P. i spidsen, for et godt, konstruktivt og humørfuldt samarbejde. 

Finn Andersen